Κοινοτικός κανονισμός 2454/93 Νόμος. 4302/14 «εφοδιαστική (Logistics)» στην λειτουργία της αγοράς 11.6.2015

Μετά το άνοιγμα των συνόρων το 1993 κυριάρχησε αοριστία και ασάφεια γύρο από την λέξη «Logistics». Η προσθήκη μάλιστα στο άρθρο 1 του Ν. 4302/2014 της έννοιας «εφοδιαστική (Logistics)», δημιούργησε ένα γρίφο, που έγινε αντικείμενο προβληματισμού, αλλά και εκμετάλλευσης από συντεχνιακά συμφέροντα. Προς όφελος των φοιτητών που με ρώτησαν, καταθέτω επίσημα στοιχεία, για να ξεδιαλύνω σε αυτό το πεδίο το ζήτημα, μέσα στην λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου.

Ανέκαθεν οι ελληνικές φορολογικές αρχές με τον «ΚΦΣ» (κώδικα φορολογικών στοιχείων), αργότερα με τον «ΚΒΣ» (κώδικα βιβλίων και στοιχείων), όριζαν την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, από τον κύριο των αγαθών. Προ του 1993 τα εισαγόμενα εμπορεύματα διέρχονταν από το τελωνείο, για να παραδοθούν μετά τον τελωνισμό τους στον εισαγωγέα, που επιτρεπόταν πλέον να τα διαχειριστεί μαζί με τα υπόλοιπα εμπορεύματα, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Με το άνοιγμα των συνόρων δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό για τα εμπορεύματα τρίτων χωρών, εκτός από το γεγονός ότι, η διαμετακόμιση τους υπόκειντο σε ενιαίους τελωνειακούς κανόνες. Αυτό ήταν αναγκαίο, διότι τα εισαγόμενα είδη, έπρεπε να διανύσουν το έδαφος διαφόρων κοινοτικών κρατών, μέχρι να φθάσουν στο κράτος μέλος που θα τελωνίζονταν, για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ. Σημειωτέον ότι, ως «κοινοτικό έδαφος» νοείται η ξηρά ο αέρας και η θάλασσα. Ως «διαμετακόμιση» νοείται η μεταφορά ενός εμπορεύματος από ένα κοινοτικό τελωνείο προς ένα άλλο, εντός του κοινοτικού εδάφους.

Με τον κανονισμό 2454/93 τέθηκαν οι ενιαίοι κανόνες. Η ΕΕ όρισε τους «ΕΟΦ» (εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας), ή «AEO» (authorized economic operator), που θα δικαιούνται να διαχειριστούν τα εισαγόμενα και τα εξαγόμενα εμπορεύματα. Τα πρόσωπα τα όρισε μάλιστα η ΕΕ, επιπλέον και με αυτήν την σχηματική παράσταση:

 εφοδιαστική αλυσίδα
Το κοινοτικό τελωνείο, για να επιτρέψει σε ένα από αυτά τα πρόσωπα να διαχειριστεί τα υποκείμενα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα, έπρεπε να τηρεί λογιστήριο με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14θ του κοινοτικού κανονισμού 2454/1993, απόσπασμα του οποίου παραθέτω επί λέξει,

αρχή:

«Για να μπορούν οι τελωνειακές αρχές να αποφανθούν ότι ο αιτών διαθέτει ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5α παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση του κώδικα, ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) να διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος στο οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρίσεις και το οποίο διευκολύνει τη διενέργεια τελωνειακών λογιστικών ελέγχων·

β) να επιτρέπει στην τελωνειακή αρχή τη φυσική ή ηλεκτρονική πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές καταχωρίσεις·

γ) να διαθέτει σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης που επιτρέπει την διάκριση των κοινοτικών και μη κοινοτικών εμπορευμάτων·»

τέλος του αποσπάσματος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοτικοί κανονισμοί δεν δημοσιεύονται σε ΦΕΚ, επιπλέον ότι, για τυχόν διαφορές στις μεταφράσεις των κοινοτικών κειμένων δεν λαμβάνεται υπόψη το ελληνικό κείμενο, θέτω στην κρίση σας την παρακάτω διαφορά στην μετάφραση του κανονισμού 2454/93. Το εδάφιο (γ, c) αναφέρεται επί λέξει στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ:

α) c) have a logistical system which distinguishes between Community and non-Community goods;

β) c) disposer dun système logistique qui distingue les marchandises Communautaires des marchandises non communautaires;

γ) c) er muss über ein logistisches System verfügen, das zwischen Gemeinschaftswaren und Nichtgemeinschaftswaren unterscheidet;

Στο παραπάνω αντίστοιχο εδάφιο (γ) του ελληνικού κειμένου αναφέρεται ο όρος «σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης». Πόθεν πώς και από ποιόν ετέθη στο ελληνικό κείμενο η λέξη «εφοδιαστικής»; Ο όρος αυτός δεν υπάρχει στα παραπάνω επίσημα κείμενα, γιατί σε αυτά ορίζεται:

α) στην αγγλική γλώσσα «logistical system»,

β) στην γαλλική γλώσσα «système logistique»,

γ) στην γερμανική γλώσσα «logistisches System».

Χρειάζεται «Μπαμπινιώτης», για να μας επιβεβαιώσει, ότι η προσθήκη της λέξης «εφοδιαστική» συνιστά μαϊμουδιά στην μετάφραση; Ή μήπως κοινός νους, για να αντιληφθούμε ότι, μετά το άνοιγμα των συνόρων παίχτηκαν χοντρά παιχνίδια, στο ντου που έγινε στα κοινοτικά κονδύλια;

Μήπως χρειάζεται κάποιος πρωτοετής φοιτητής Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων να εξηγήσει στην επιτροπή του νομοσχεδίου ότι, το κοινοτικό τελωνείο δεν ενδιαφέρεται για τον εμπορικό σκοπό ή τον επιχειρηματικό προγραμματισμό, σε εκτέλεση των οποίων διακινούνται τα αγαθά, μεταξύ άλλων και κάτω από ένα καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης;

Θα αρκούσε πάντως και ένα νέος και άπειρος υπάλληλος Διαμεταφορικής Επιχείρησης, για να εξηγήσει στην επιτροπή ότι, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 2454/93 ισχύει δεσμευτικά για όλα τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι, δεν επιτρέπεται στους «παπατζήδες» των κρατών μελών, να μεταφράζουν ανεύθυνα στην γλώσσα της χώρας τους τα κοινοτικά κείμενα, ιδιαίτερα, αν με τον τρόπο αυτό προάγουν ταυτόχρονα και τα ατομικα ή τα συντεχνιακά τους συμφέροντα.

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω ξενικοί όροι έπρεπε να είχαν μεταφραστεί στην ελληνική και από τις τρείς γλώσσες, κατά λέξη ως: «λογιστικό σύστημα». Από αυτά που ακολούθησαν στην χώρα μας, εγώ τουλάχιστον δεν πείθομαι ότι, η λέξη «εφοδιαστική» τέθηκε στην μετάφραση από παραδρομή! Η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, του Υπουργείου Οικονομικών, οφείλει να λάβει θέση και να μεριμνήσει για την ορθή μετάφραση του εδαφίου (γ) του άρθρου 14θ.  Με χωριστό αίτημα μου θα ζητήσω την διόρθωση της μετάφρασης. Θα περιμένω όμως για λίγο, μήπως τυχόν υπάρξουν αντιδράσεις για την άποψη μου. (Μου έγινε στο μεταξύ γνωστό από το υπουργείο ότι, πρόκειται να αλλάξει ο κανονισμός και ότι, θα λάβουν υπόψη το υπόμνημα μου.)

Στην συνέχεια μπορεί το Υπ. Οικονομικών από κοινού με τους εμπλεκόμενους φορείς να ερμηνεύσει αναλυτικά τον όρο «λογιστικό σύστημα». Το βέβαιο είναι ότι, στην ερμηνεία δεν θα αναφέρεται το ύψος των ραφιών, ούτε η έκταση των «πάρκων», ή των «κέντρων», ούτε βέβαια και ο τσελεμεντές των εργασιών «Εφοδιαστική (Logistics)» του άρθρου 1 του Νόμου 4302/2014. Αυτό διότι το «λογιστικό σύστημα» είναι οργανωτική και όχι τεχνική έννοια.

Οι κοινοτικές τελωνειακές αρχές ενδιαφέρονται να ελέγχουν την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τους ΕΟΦ, που έχουν ήδη εγκρίνει να εκμεταλλεύονται τις γραμμές, τις διαδρομές, τα δρομολόγια, τους μεταφορικούς άξονες και τα μεταφορικά δίκτυα. Πρόκειται δηλαδή για τις υποδομές και στα μέσα μεταφοράς, που θα κυκλοφορήσουν τα εμπορεύματα, με την τήρηση των θεσμοθετημένων ενιαίων κανόνων, που προβλέπονται στον κανονισμό 2454/93.

Ως γνωστό οι κανόνες αυτοί αναφέρονται χωριστά για το εκάστοτε τελωνειακό καθεστώς που θα διαμετακομιστούν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα. (Βλέπε σχετικά και στο δεύτερο βιβλίο μου ή σε άλλες αναρτήσεις στο διαδίκτυο ή και σε ανακοινώσεις μου σε έντυπα του χώρου της μεταφοράς.) Ο λόγος είναι απλός: οι φορολογικές και οι τελωνειακές αρχές δεν είναι αρμόδιες στις αντοχές ή το ύψος των ραφιών, ούτε και στις πολεοδομικές διατάξεις ή αν το στοίβασμα των φορτίων θα γίνει χειρονακτικά ή με τεχνικά μέσα, κλπ. 

Με άλλα λόγια στην ορολογία της ερμηνείας «λογιστικό σύστημα», δεν θα υπάρχουν ξενικές λέξεις, όπως πχ  «Logistics»,  χωρίς μεταφραση και διευκρίνηση της έννοιας στην ελληνική. Ούτε βέβαια και ασαφείς ελληνικοί όροι πολλαπλών εννοιών και ερμηνειών, όπως πχ εφοδιαστική, τροφοδοτική, προμηθευτική, διανεμητική, κλπ. Ή αν ακόμα αναφέρονται για ειδικούς λόγους, θα πρέπει να ακολουθεί τον κάθε όρο ένας ορισμός, ή έστω, και μια σύντομη διευκρίνηση. 

Μην λησμονούμε ότι, όλες οι λειτουργίες που αναφέρονται στον σκοπό της επιχείρησης λαμβάνουν από την Δ.Ο.Υ. κωδικό άσκησης δραστηριότητας (ΚΑΔ). Αυτό σημαίνει ότι, ή εντάσσεται η δράση σε υφιστάμενο κωδικό, ή διαφορετικά, πρέπει να αιτηθεί στο Υπ. Οικονομικών κωδικός για την νεοεμφανιζόμενη δράση. Η αυθαίρετη χρήση διαφημιστικών συνθημάτων, υπό την μορφή επιχειρηματικών δράσεων, δεν προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία. Η εποχή που ότι δήλωνες ήσουν, έχει παρέλθει από μακρού χρόνου.

Σημειωτέον ότι τα στελέχη της INTERCONTAINER ονομάζαμε για την συνεννόηση μεταξύ μας το πρόγραμμα Η/Υ που εργαζόμαστε «System». Επρόκειτο για ένα λογισμικό που επέτρεπε να διεκπεραιώνουμε ένα γιγάντιο μεταφορικό έργο:

- με εκατοντάδες αποθηκευτικούς χώρους στην Ευρώπη,
- με πολλές χιλιάδες πελάτες απανταχού της υφηλίου,
- με γνώση ανά πάσα στιγμή που βρίσκονταν οι πολλές χιλιάδες βαγόνια,
- με γνώση ανά πάσα στιγμή που βρίσκονταν τα πολλές χιλιάδες container,
- με γνώση ανά πάσα στιγμή της σύνθεσης και της θέσης των αμαξοστοιχιών,
- με εισαγμένες τις τιμές κόστους των υπηρεσιών των σιδηροδρομικών δικτύων,  
- με έτοιμες λογαριασμένες τιμές για περίπου 5.000 συνδυασμούς προσφορών προς τους πελάτες,
- με δυνατότητα των πελατών να κλείσουν θέση, και την λήψη πληροφοριών για τις αποστολές τους,
- με δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης,
- με δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των εγγράφων μεταφοράς, δηλαδή την κατάρτιση των συμβάσεων,
- με τήρηση λογιστικών και μεταφορικών καταχωρήσεων, και βέβαια
- με δυνατότητα των τελωνείων ελέγχου της INTERCONTAINER από απόσταση,
- με συνδρομή και στήριξη για την άρτια λειτουργία του λογισμικού 24 ώρες το
   24ωρο, και για τις 365 ημέρες του έτους.
- κλπ.
Όταν λέω «κλπ» το εννοώ, γιατί τα στελέχη της INTERCONTAINER και οι πελάτες είχαμε πρόσβαση από απόσταση με κωδικό, μόνο στις σελίδες που ήταν εξουσιοδοτημένος να εργάζεται ο καθένας. Οι δυνατότητες του λογισμικού «System» ήταν απεριόριστες και βελτιώνονταν με διαρκείς ενημερώσεις.

Επιπλέον το «System» μείωσε αισθητά τους εργαζόμενους στην επιχείρηση από 470 σε μόλις 80! Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Για να διευκολύνουμε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκδίδαμε εμείς με το πάτημα ενός κουμπιού, τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις των υπηρεσιών που μας πρόσφερε… Με αντίστοιχο λογισμικό της INTERCONTAINER εργαζόταν και η INTERFERRY, η θυγατρική των βελγικών σιδηροδρόμων, με την οποία είχα επίσης την τιμή να συνεργαστώ. 

Το γεγονός ότι, η εταιρεία μου INTERCONTAINER, συμμετείχε στις τακτικές κοινές συσκέψεις τελωνείων σιδηροδρόμων, αποδεικνύει έμμεσα πλην σαφώς, ότι είμαστε ενεργά συμμέτοχοι και εκτελεστικό όργανο, όλων των ρυθμίσεων για την σταδιακή εφαρμογή των ενιαίων τελωνειακών κανόνων της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι απόψεις μου είναι οι έγκυρες.

Ο ΟΣΕ αντίθετα, για λόγους που έχω εξηγήσει αλλού, δεν συμμετείχε στις συσκέψεις. Για τον λόγο αυτό δεν ήταν ενήμερος, για τον τρόπο εφαρμογής των ενιαίων κανόνων, δηλαδή του κανονισμού 2454/93. Το
αποτέλεσμα φάνηκε στον Ν. 4302/14, όπου η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ως προεδρεύουσα της επιτροπής, δεν γνώριζε για το «λογιστικό σύστημα» του κοινοτικού τελωνείου και δέχθηκε άβουλα τον όρο «εφοδιαστική», το προϊόν δηλαδή της μαϊμουδιάς του Πολυτεχνείου.

Το εδάφιο (α) του άρθρου 14θ ορίζει ρητά την τήρηση λογιστηρίου. Άρα για ένα επιστήμονα Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) οι όροι αυτοί του εδαφίου (γ), θα μπορούσαν να μεταφραστούν ως έδει «λογιστικό σύστημα», και να γίνονται κατανοητοί επιπλέον και ως «λογιστικό σχέδιο». Ο άσχετος όρος «εφοδιαστική» αποδίδεται στον καθηγητή του Πολυτεχνείου Παππά και επιβεβαιώνει την άποψη μου, για την άοκνη προσπάθεια των μηχανικών, να υποσκελίσουν αθέμιτα τους επιστήμονες ΟΔΕ.

Το λογισμικό του «Λογιστικού Συστήματος (System)» σε ότι αφορά την εφαρμογή του εδαφίου «γ-c» του άρθρου 14θ, προβλέπει την δήλωση για την διάκριση σε ειδικό πεδίο, των εμπορευμάτων που κινούνται σε καθεστώς διαμετακόμισης. Εάν κατά την στιγμή εκδόσεως του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς εισαχθεί η σχετική ένδειξη στο προβλεπόμενο πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα ο πίνακας με όλα τα τελωνειακά καθεστώτα. Αυτό υποχρεώνει τον ΕΟΦ να επιλέξει για να δηλώσει μέσω του συστήματος στο τελωνείο, το καθεστώς διακίνησης της συγκριμένης παρτίδας.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο άσχετη και παραπλανητική είναι η λέξη «εφοδιαστική» στο εδάφιο (γ) της μετάφρασης του άρθρου 14θ; Αντιλαμβάνεστε την διαφορά των «εργασιών εφοδιαστικής» του Ν. 4302/14, δηλαδή των τεχνικών εργασιών, σε σύγκριση με το τελωνειακό καθεστώς που θα κυκλοφορήσουν τα ίδια εμπορεύματα; Αντιλαμβάνεστε ότι το τελωνείο ακόμα και για την συσκευασία έχει ορίσει εκατοντάδες κωδικούς και δεν ενδιαφέρεται για τις αναφορές των τεχνικών εργασιών συσκευασίας, φορτώσεως, στοιβάγματος, κλπ;

Στην κρίση σας επομένως ως εκπρόσωποι της νέας γενιάς επιστημόνων για να δεχθείτε ή να απορρίψετε:
α) Αν το κοινοτικό τελωνείο, με τον όρο «λογιστικό σύστημα» στο άρθρο 14θ, εννοούσε τις παραπάνω αναφορές μου, ή αν…
β) το κοινοτικό τελωνείο στο ίδιο άρθρο όριζε την έννοια «εφοδιαστική», ή ότι,...
γ) ...«εφοδιαστική (Logistics)» είναι η μεταφορά, η διαμεταφορά και η αποθήκευση, όπως αναφέρθηκε στον Νόμο 4302/14.

Αν υπάρχει αποποίηση κάποιας σχέσης του Πολυτεχνείου από την λέξη - μαϊμουδιά (ραδιουργία) ή και λαμογιά - (δολοπλοκία) «εφοδιαστική», είμαι πρόθυμος να ανακαλέσω αμέσως. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις για τις απόψεις μου, είμαι πρόθυμος να αντικρούσω τυχόν αντίθετα επιχειρήματα.  Δεν μπορώ όμως να ανεχθώ την νόθευση της λειτουργίας της αγοράς, την διενέργεια αθέμιτου ανταγωνισμού, ή την προαγωγή των συντεχνιακών συμφερόντων των μηχανικών, σε βάρος οικονομικών επιστημόνων.  

Αφήνω επομένως στην κρίση σας και την εισβολή στην ελληνική μετάφραση του κανονισμού 2454/93, του όρου «σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης». Με αναφορά δηλαδή κατά τρόπο σκανδαλώδη της λέξης «εφοδιαστική» και αποσιώπηση των λέξεων «logistical», «logistique», «logistisches», λέξεων δηλαδή των επίσημων κειμένων, που παραπέμπουν στην λογιστική και στην τήρηση λογιστηρίου. Κάτι άλλωστε που συνάγεται και από τα εδάφια (α) και (β) του ίδιου άρθρου 14θ.

Το επιστέγασμα της μεθόδευσης των μηχανικών ήταν να προωθηθεί η άσχετη ξένη λέξη «Logistics», που χρησιμοποιούν για δικούς τους λόγους η SOLE και το CLM. Σε αυτούς όμως η λέξη «Logistics» έχει την έννοια «Λογισμός!», για την οποία έχω αναφερθεί εκτενώς σε άλλα σχόλια. Το αποτέλεσμα αυτής της συντεχνιακής μεθόδευσης, της μαϊμού μετάφρασης ή της τεχνοκρατικής ανεπάρκειας, είναι να ταλαιπωρούνται πάνω από όλα οι φοιτητές, που τους παίζουν τον… «Παππά»:

- Τι είναι «Logistics» κ. Καθηγητά; Η «εφοδιαστική» παιδί μου!
- Τι είναι «εφοδιαστική» κ. Καθηγητά; Μα… το «Logistics» παιδί μου! 
Φυσικά αν τολμήσει ο φοιτητής να ρωτήσει
- «… και τι είναι τότε «Εφοδιαστική (Logistics)» του άρθρου 1 του Νόμου 4302/14, κύριε καθηγητά;»,
Ο φοιτητής δεν πρόκειται να περάσει το μάθημα.
Α
ν πάλι ο καθηγητής του εξηγήσει ότι,
-«Logistics» είναι η «Μεταφορά», η «Διαμεταφορά» και η «Αποθήκευση και ο φοιτητής αντικρούσει την απάντηση και ρωτήσει:
-
«Μα κύριε καθηγητά η «Μεταφορά», η «Διαμεταφορά» και η «Αποθήκευση» υπήρχαν και πριν 50 χρόνια, γιατί τότε δεν τις αποκαλούσαν «εφοδιαστική» ή «Logistics»;»
…Τότε πλέον ο φοιτητής δεν πρόκειται να δει πτυχίο στον αιώνα τον άπαντα!

Η εξήγηση όμως προς τούτο είναι απλή, αλλά για την κατανόηση της χρειάζεται,
α) από την μια πλευρά κοινό μυαλό και πείρα της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου,
β) από την άλλη την συνισταμένη του γνωστικού πεδίου διαφόρων επιστημονικών κλάδων.
Στα ΑΕΙ ο κάθε καθηγητής διδάσκει δυστυχώς τα δικά του και όλοι μαζί προσφέρουν στους φοιτητές αποσπασματικές, θεωρητικές και ασύνδετες μεταξύ τους γνώσεις.  Εγώ τολμώ να απαντήσω στην ερώτηση του φοιτητή, συνδυάζοντας επιστήμη, επιμόρφωση και πείρα, δηλαδή η απάντηση μου προς τον φοιτητή θα ήταν: 

Πριν από 50 χρόνια, (παιδί μου), σε τήρηση λογιστηρίου υποχρεούνταν μόνο οι κύριοι των εμπορευμάτων, δηλαδή οι Έμποροι και οι Βιομήχανοι. Απαγορευόταν μάλιστα σε όλους να συστεγάζουν τις αποθήκες τους, εκτός από το τελωνείο και την ΠΑΕΓΑΕ. Μετά το 1993 σε τήρηση λογιστηρίου, για τον έλεγχο της διακίνησης των φορτίων, υποχρεούνται επιπλέον και οι κάτοχοι των εμπορευμάτων, δηλαδή οι Μεταφορείς, οι Διαμεταφορείς και οι Αποθηκευτές! 

Η ΕΕ ορίζει την έννοια «logistical system», «système logistique» και «logistisches System», στην λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου, διότι ο αποθηκευτικός χώρος για την ΕΕ είναι ένα λογιστικό σύστημα αυτοτελών δράσεων*. Για την συναγωγή των λογιστικών γεγονότων προσεγγίζεται ο αποθηκευτικός χώρος** από τους εκάστοτε εμπλεκόμενους, ταυτόχρονα όμως και από τις φορολογικές αρχές.
*(Για τις αυτοτελείς δράσεις, βλέπε το σχόλιο μου για τις «εμπορευματικές ροές» και αλλαχού.)
**(Για τον αποθηκευτικό χώρο βλέπε χωριστό σχόλιο. Πρόκειται για μέρος του λογιστικού σχεδίου, μέσω του οποίου παρακολουθείται η κίνηση των ειδών.)

Διευκρινίζω όμως στο σημείο αυτό:
Ο αποθηκευτικός χώρος

είναι λογιστική έννοια, μέρος του λογιστικού σχεδίου της κάθε επιχείρησης, η οποία διαχειρίζεται εμπορεύματα. Για όσους δεν το κατέχουν πρόκειται για την έδρα της επιχείρησης, (για τους ξενοσπούδαστους και τους ξενομανείς «Logistics Center»), στην οποία τηρείται το λογιστήριο, στο οποίο έχουν πρόσβαση από απόσταση οι φορολογικές αρχές, για να διενεργήσουν ελέγχους.

Σημειωτέον ότι η «τήρηση λογιστηρίου» δεν συμπίπτει πάντα, ιδιαίτερα στις σύγχρονες μεγάλες επιχειρήσεις, με τον φυσικό χώρο που εργάζονται οι βοηθοί λογιστών, οι οποίοι διενεργούν τις λογιστικές εγγραφές ή τις μεταφορικές καταχωρήσεις. Τήρηση λογιστηρίου σήμαινε τον φυσικό χώρο, που φυλάσσονταν τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας καταργήθηκαν τα έγγραφα βιβλία και στοιχεία και όλα καταχωρούνται ηλεκτρονικά. Αυτό βοηθά και στον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις φορολογικές αρχές από απόσταση. Επιπλέον και στον έλεγχο των καταχωρήσεων και της αλληλουχίας των συμβάσεων, με την εκτέλεση των οποίων τα αγαθά αλλάζουν κύριο ή κάτοχο.

Οι ΕΟΦ ειδικότερα έχουν την ευχέρεια, να υποδείξουν τον χρόνο και τον τόπο που επιλέγουν να ελεγχθούν από το τελωνείο. Οι λοιποί που τυχόν διαχειρίζονται υποκείμενα εμπορεύματα, τα οποία υπόκεινται δηλαδή σε καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, υφίστανται τελωνειακό έλεγχο ανά πάσα στιγμή και σε κάθε τόπο ή χώρο. Η διάκριση είναι αυτονόητη, γιατί οι ΕΟΦ συμμετέχουν στο «λογιστικό σύστημα» του εδαφίου (γ-c), του άρθρου 14θ και χαίρουν της εμπιστοσύνης του τελωνείου.

Αντίθετα οι «εφοδιαστικατζήδες» και οι «αλυσιδατζήδες», καθώς και κάθε άλλη αυθαίρετη περιγραφή λειτουργιών στην αγορά, όπως πχ «Logistician betaτζήδες», «Logistician mastoράτζα», «3PLτζήδες» και λοιποί, δεν προβλέπεται για διάφορους λόγους να δύναται να συμμετέχουν στο σύστημα. Η ΕΕ είναι σοβαρός οργανισμός και δεν ασχολείται με επί τα μέρους συντεχνιακά συμφέροντα ή με την αυτοπροβολή διαφόρων προσώπων. Η ΕΕ αντίθετα είναι εκείνη που επιβάλλει τις προϋποθέσεις σύστασης, εκπροσώπησης και λειτουργίας των προσώπων που θα λειτουργήσουν μέσα στο λογιστικό σύστημα.

Η αποθήκη αντίθετα

είναι τεχνική έννοια, δηλαδή ένας φυσικός χώρος που εκτελούνται εργασίες αποστολής, παραλαβής, φύλαξης αγαθών, κλπ. Βλέπε αναφορά των εργασιών αυτών, στις «εργασίες εφοδιαστικής» του Νόμου 4302/14). Πιστεύω ότι τώρα θα έγινε αντιληπτό αυτό που ανάφερα παραπάνω, δηλαδή ότι, το «λογιστικό σύστημα» είναι οργανωτική και όχι τεχνική έννοια.

Η αποθήκη επομένως ως φυσικός χώρος είναι παραγωγικό τμήμα και οι δράσεις που ασκούνται εντός αυτής εκτελούνται υπό τις εντολές της διοίκησης της επιχείρησης που την εκμεταλλεύεται. Κατά συνέπεια εντάσσονται στο ευρύ πλαίσιο του τελικού σκοπού της κάθε επιχείρησης. Ως γνωστό οι επιχειρήσεις εργάζονται εφαρμόζοντας τις οικονομικές αρχές, αξιολογώντας τα οικονομικά μεγέθη, που συγκεντρώνονται από την λογιστική. Σε αυτό βοηθά η επιστήμη του επιχειρησιακού λογισμού για τις εμπορικές επιχειρήσεις ή για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Αντίστοιχα η επιστήμη του βιομηχανικού λογισμού εφαρμόζεται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. (βλέπε και άλλα σχόλια.)

Με αυτήν την απλή ανάλυση θα διακρίνατε και την διαφορά που πρέπει να εντοπίζετε όταν συναντάτε σε ένα κείμενο την λέξη «Logistics». Αν το κείμενο αναφέρετε στον αποθηκευτικό χώρο, τότε η έννοια της λέξης είναι «λογιστική». Αν αντίθετα αναφέρεται στην αποθήκη, τότε η έννοια της λέξης είναι «λογισμός» = μέτρηση και υπολογισμός, γιατί αναφέρεται στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των αυτοτελών τεχνικών δράσεων, που εκτελούνται με εντολή της διοίκησης της επιχείρησης στην αποθήκη, από τις οποίες προκύπτουν ως γνωστό και τα λογιστικά γεγονότα.

Αναφορά των δράσεων αυτών υπάρχει στον Ν. 4302/14, οι οποίες περιγράφοναι ως «εργασίες εφοδιαστικής», με μία ουσιώδη όμως διαφορά: Εγώ τις αναφέρω σαν επιστημονικό και διδακτικό παράδειγμα για στους φοιτητές, ενώ στον νόμο αναφέρονται σαν λίστα αναμονής επιχειρήσεων, που ορέγονται χρηματοδοτήσεις!

Στον Ν. 4302/14 έγινε για τον λόγο αυτό μεγάλη σπουδή για την πολεοδομική – κατασκευαστική ανάλυση και περιγραφή της αποθήκης. Από πλευράς όμως διεκπεραίωσης του μεταφορικού έργου, ως αποθήκη χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε χώρος, στον οποίο έχει εναποτεθεί εμπόρευμα. Όπως γράφω στο βιβλίο μου και σε άλλο σχόλιο, αποθήκη είναι ακόμα και ο χώρος που έχει εναποτεθεί ένα εμπόρευμα στην άκρη του δρόμου, ύστερα από ένα συμβάν στο μεταφορικό μέσο. Αυτόματα ανοίγεται και ένας αποθηκευτικός χώρος στο λογιστήριο των ενδιαφερομένων, για να γνωρίζουν την θέση και την κατάσταση αυτών των προϊόντων - εμπορευμάτων.

Αν αυτός που εκμεταλλεύεται μια αποθήκη θέλει να καταστεί ΕΟΦ, δηλαδή να διαχειρίζεται εμπορεύματα που κινούνται σε καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, τότε υποχρεούται να εφαρμόσει καταρχάς το προβλεπόμενο «Λογιστικό Σύστημα (System)». Στην συνέχεια να εγκριθεί και η αποθήκη, δηλαδή ο φυσικός χώρος από το κοινοτικό τελωνείο, ο οποίος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτει κατάλληλα περιφραγμένους, φωτισμένους και προστατευμένους χώρους. Η άδεια της πολεοδομίας σε αυτές τις περιπτώσεις πιο πολύ ενδιαφέρει τους μηχανικούς και λιγότερο το κοινοτικό τελωνείο.

Επομένως:

α) Η «εφοδιαστική» του κ. Παππά και κατ' επέκταση ο Ν. 4302/14 αναφέρονται στην αποθήκη και στις τεχνικές εργασίες, που εκτελούνται εντός αυτής. Σε καμιά περίπτωση όμως αφορά στις τυχόν λογιστικές εργασίες, αν συμβεί να λειτουργεί στην αποθήκη τερματικό του λογισμικού της επιχείρησης – κατόχου ή κυρίου του εμπορεύματος ή άλλων προσώπων ή επιχειρήσεων που εμπλέκονται στις δράσεις που ασκούνται στην αποθήκη. Ούτε βέβαια αφορά στην κατάρτιση των συμβάσεων ή στις αποφάσεις της διοίκησης της επιχείρησης, σε εφαρμογή των οποίων εκτελούνται οι παραπάνω τεχνικές εργασίες αποθήκης.

Σε ότι αφορά στην λέξη «System = σύστημα» την έχω συνειδητοποιημένη και εγώ ο ίδιος, ήδη από τα χρόνια της ΑΒΣΠ. Στον βιομηχανικό λογισμό είχαμε ένα πρόβλημα κοστολόγησης, που για να λυθεί χρειαζόταν ένα «σύστημα» 2 (δύο) αγνώστων. Ο λόγος ήταν ότι, την στιγμή εκείνη τα κόστη της «ηλεκτροπαραγωγής» και της «ατμοπαραγωγής» ήταν άγνωστα...
(Το σύστημα λυνόταν κατά τα γνωστά, ως προς τον Χ και στην συνέχεια ως προς τον Ψ...)

Από το Λεξικό Δημητρίου Δημητράκου, έχει ενδιαφέρον, να σας αναφέρω επίσης και την ερμηνεία της λέξης «σύστημα»:
«σύ-στημα σύνολο, του οποίου τα μέρη ευρίσκονται σε στενή σχέση ενότητας και αλληλεξάρτησης μεταξύ τους.»

Είναι προφανές ότι τα παραπάνω πρόσωπα της γραφικής παράστασης της ΕΕ συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο σύστημα, δηλαδή να καταστούν ΕΟΦ. Με αυτήν την έννοια οι κρίκοι της αλυσίδας, είναι οι ρυθμίσεις που πρέπει να εκπληρώνουν, για να λειτουργούν σύννομα μέσα στο σύστημα και στο πλαίσιο των κοινοτικών ρυθμίσεων. Αυτή ακριβώς είναι και η σχέση  αλληλοεξάρτησης, καθώς και η σχέση ενότητας των ΕΟΦ - προσώπων της μεταφοράς.
Πλέον αυτού και οι φοιτητές μεταξύ σας, αναφερόμενοι σε συνάδελφο σας με την φράση: «είσαι του συστήματος», εννοείτε προφανώς ότι, ο συνάδελφος σας έχει σε κάποιο χώρο, πχ πολιτικό, αθλητικό, κλπ σχέσεις ενότητας και αλληλοεξάρτησης. Ή μήπως κάνω λάθος;

Μην ξεχνάτε και τον ορισμό μου για την οργάνωση... 
Η σχέση αλληλεξάρτησης είναι η οργάνωση των εμπλεκομένων στο λογιστικό σύστημα, άρα…

«Ως «οργάνωση» νοείται η συλλογική αλληλουχία δράσεων που προσφέρονται από τους εμπλεκόμενους στην διακίνηση των εμπορευμάτων, η οποία εκτελείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προετοιμαστεί και το επόμενο στάδιο της υλοποίησης της μεταφοράς, που είναι ευθύνη και υποχρέωση του αμέσως επόμενου εμπλεκόμενου.»
(βλέπε περισσότερα στο σχόλιο για τον «απόηχο εφοδιαστική (Logistics)».

Ο ορισμός μου για την «οργάνωση» έχει σαν βάση τον ορισμό του Μάριου Γεωργιάδη, που δίδασκε στην ΑΒΣΠ την «Οικονομική των Επιχειρήσεων». Δεν ήταν δυνατόν να τον ξεχάσω, γιατί τον ζούσα καθημερινά στην δουλειά μου. Η Μεταφορά βλέπετε είναι κατάρτιση σύμβασης, που εκτελείται στην πράξη με την αλληλουχία αυτοτελών δράσεων, όλων των εμπλεκομένων στο σύστημα... 

Εξ αυτού η σχέση ενότητας είναι η κοινή βάση δεδομένων για την διαχείριση των εμπορευμάτων, δηλαδή το «logistical system», «système logistique» και «logistisches System». Αντί διευκρινήσεων επαναλαμβάνω τον ορισμό μου, θέτοντας την λέξη «Logistics» σε παρένθεση, για να αναδείξω και την σωστή έννοια «λογιστικό σύστημα». Το κάνω γιατί είχα επανειλημμένα υποδείξει στην επιτροπή ότι, η ασυναρτησία «εφοδιαστική (Logistics)», θα ταλανίζει την αγορά για τα επόμενα 30 χρόνια. Ο αντιπροσωπευτικός τίτλος, που έπρεπε να τεθεί και να οριστεί στο άρθρο 1 του Νόμου 4302/14 είναι το «λογιστικό σύστημα».

Οι παρεμβάσεις μου στην επιτροπή για αναφορά σωστού ορισμού στο άρθρου 1 έπεσαν στο κενό, γιατί είχα να αντιμετωπίσω, κατά την γνώμη μου, μια επιτροπή εγκλωβισμένων κωφών ή επι το ευγενέστερο, απευθυνόμουνα «εις ώτα μη ακουόντων». Το ορθό είναι να τεθεί σε παρένθεση και η λέξη «Logistics», γιατί έτσι την κατανοούν και οι ξένοι, δηλαδή:

«Λογιστικό Σύστημα (Logistics) ή «Λογιστικό Σύστημα (System)», είναι η Διαδικτυακή και διεπιχειρησιακή διαχείριση των εμπορευμάτων και των μεταφορικών μέσων, οι λογιστικές και οι μεταφορικές καταχωρήσεις, η κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και η επίβλεψη της θέσης και της κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων, οι οποίες διενεργούνται μεταξύ των στελεχών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, με πρόσβαση μέσω διαδικτύου της μίας, σε επιλεγμένες σελίδες του λογιστηρίου της άλλης». (Ο ορισμός είναι δικός μου...)

Εμείς σαν χώρα και επιχειρήσεις για την διακίνηση των αγαθών συμμετέχουμε στο σύστημα ενότητας και αλληλεξάρτησης των κοινοτικών χωρών. Το γεγονός αυτό οι θεωρητικοί και οι μηχανικοί δεν δύνανται να το κατανοήσουν, πολύ περισσότερο να το αναλύσουν βασισμένοι αποκλειστικά στην εσωτερική οργάνωση μιας επιχείρησης, σε θεωρίες και ανυπόστατες υποθέσεις ή σε εφαρμοσμένες λειτουργίες τρίτων, μη κοινοτικών χωρών.

Συμπεραίνεται ότι,
α) το «Λογιστικό Σύστημα» αναφέρεται στο λογιστικό γεγονός που απορρέει, πχ από την εκφόρτωση ενός
container από το πλοίο και τις λογιστικές εγγραφές και τις μεταφορικές καταχωρήσεις που συνεπάγεται η παραπέρα παράδοση του στον παραλήπτη ή στον ΕΟΦ - λιμάνι. Σε καμιά περίπτωση βέβαια περιγράφεται ως λογιστικό σύστημα η τεχνική εργασία, να βρεθεί το container από το πλοίο στο έδαφος, στο φορτηγό, στο βαγόνι, στην κυκλοφορία, στον προορισμό, στο τελωνείο, στον παραλήπτη, κλπ.

β) ο υπουργός κ. Χατζηδάκης δηλώνοντας τον Μάρτιο του 2014: «σε λίγο θα έχουμε «Logistics» στον Πειραιά», προφανώς εννοούσε την σύσταση προσώπων τα οποία θα ενταχθούν και θα λειτουργήσουν, μέσα στο το λογιστικό σύστημα που ορίζω, ερμηνεύοντας πιστά και τεχνοκρατικά το εδάφιο (γ) του άρθρου 14θ.

Είναι προφανές ότι, ο υπουργός Ανάπτυξης και Μεταφορών όταν ζήτησε από την επιτροπή την διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου για την εφοδιαστική αλυσίδα, είχε δίχως αμφιβολία κατά νου, αυτό που εγώ είχα αναφέρει το 2012 στο δεύτερο βιβλίο μου:

…«Πέραν αυτών η OTIF, όπως η ίδια δημοσιεύει, στοχεύει μακρόχρονα να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της COTIF, σε τρόπο ώστε μακρόχρονα και σταδιακά σε ορίζοντα βάθους χρόνου, να γίνει εφικτή η διαμετακόμιση, από τον Ατλαντικό μέχρι και τον Ειρηνικό Ωκεανό προς την Ευρώπη, με ενιαίους κανόνες δικαίου! Σε ότι αφορά την χώρα μας διαπιστώνεται να γίνονται οι ενέργειες για την διαμετακόμιση κινέζικων φορτίων από τον Πειραιά. Αντιλαμβάνεται ο καθείς ότι η διαμετακόμιση αυτή πρέπει να βασιστεί σε πλήθος κανόνων, με βάση τους οποίους θα ρυθμιστεί το νομικό, το τελωνειακό και το επιχειρηματικό πλαίσιο που θα εκτελεστούν.»…

Σημείωση: Η OTIF έκανε αυτήν την ανακοίνωση περί το 2000. Το «μακρόχρονα και σε βάθος χρόνου» το ζούμε σαν «παρόν» στα τελευταία επτά περίπου χρόνια... Αζίζει να σας εντάξω στο πνεύμα των αλλαγών των κανόνων δικαίου, επιπλέον και με το παρακάτω απόσπασμα του δεύτερου βιβλίου μου:

...«Η πλέον σημαντική διεθνής οργάνωση των δικτύων ονομάζεται «OTIF», Οργάνωση για την διενέργεια διεθνών σιδ/μικών μεταφορών, www.otif.org. Η OTIF είναι μία διακρατική οργάνωση των σιδ/κών δικτύων με έδρα την Βέρνη της Ελβετίας. Η OTIF με βάση την σύμβαση COTIF γνωστοποιεί τους ενιαίους νομικούς κανόνες, που δεσμεύουν τα δίκτυα, με στόχο την ανάπτυξη, την βελτίωση και την διευκόλυνση διενεργείας των σιδ/κών μεταφορών. Οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί είναι δαιδαλώδεις και έχουν διαμορφωθεί μέσα στο διάστημα του ενός και πλέον αιώνα που διενεργούνται οι διεθνείς σιδ/κες μεταφορές.

Το πλαίσιο των κανόνων αυτών έχει περιληφθεί σε μία διεθνή σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ των μελών της OTIF. Η πολυμερής αυτή σύμβαση ονομάζεται «COTIF» και ρυθμίζει διαχρονικά τα σχετικά θέματα τα αναφερόμενα στις σιδ/κές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Η σύμβαση αυτή έχει δημοσιευτεί ως Νόμος 3646/2008 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος Α στο φύλλο 36 της 29 Φεβρουαρίου του 2008. Ως είναι γνωστό κάθε διεθνής σύμβαση που κυρώνεται με νόμο κατισχύει κάθε άλλης Ελληνικής Εθνικής Νομοθεσίας που αντίκειται σε αυτόν. ( βλέπε και το πρώτο άρθρο του Νόμου αυτού.)»...

Ήθελε πολύ μυαλό για να καταλάβει η επιτροπή ότι, αυτά ακριβώς είχε στο νου του ο Υπουργός Χατζηδάκης όταν
συνιστούσε μετά από 2 περίπου χρόνια την επιτροπή, …«για την διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου για την εφοδιαστική αλυσίδα»; Να προσαρμόσει δηλαδή την ελληνική νομοθεσία στις επιταγές της νέας COTIF, εντός των πλαισίων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα;       

Είναι κρίμα επομένως για την επιτροπή να έχει κατανοήσει λαθεμένα την πολιτική του Υπ. Ανάπτυξης & Μεταφορών ως: «Σε λίγο θα έχουμε μεταφορά, διαμεταφορά και αποθήκευση στον Πειραιά», όπως ορίστηκε στον Νόμο 4302/14. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι αυτές οι δράσεις λειτουργούσαν ανέκαθεν στον Πειραιά, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο... Το ζητούμενο επομένως ήταν η αναζήτηση μεταξύ άλλων και των παραπάνω ενιαίων κανόνων δικαίου της OTIF και του κοινοτικού κανονισμού 2454/93, για την διαμετακόμιση των φορτίων του Πειραιά και όχι βέβαια η ανοησία «εφοδιαστική (Logistics)». Η έννοια αυτή άγνωστο πως και δυστυχώς χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μου, εγκλώβισε την επιτροπή, με αποτέλεσμα να την αποδεχθεί άβουλα και να την εισάγει σαν «παραγγελιά» στον Ν. 4302/14.

Το ζητούμενο ήταν επομένως να οριστεί και το λογιστικό σύστημα, για να λειτουργήσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στον Πειραιά και όπου αλλού, με βάση τα προβλεπόμενα και στο άρθρο 14θ. Μηπως πρέπει η επιτροπή να επανεξετάσει και να ανασκευάσει τις απόψεις της; ή τουλάχιστον να ζητήσει συγνώμη για την ανεπάρκεια της, να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον λειτουργίας της μεταφοράς αξίας και φορτίου;

Θα έπρεπε επομένως να μεταφραστεί κανονικά το εδάφιο (γ) ως έδει: «λογιστικό σύστημα» και να συμπληρώνεται σαν λέξη εργασίας, για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας, με το «Logistics» ή και το «System».
Εντός Ελλάδος η απόδοση επομένως του όρου,  για την καθολική αναγνώριση περί τίνος πρόκειται, έπρεπε να είναι: «Λογιστικό Σύστημα (
Logstics)» ή «Λογιστικό Σύστημα (System)».

Εκτός Ελλάδος όπως οι ίδιοι οι ξένοι αναφέρουν: «logistical system (Logstics)», «système logistique (Logstics)», και «logistisches System (Logstics)». 

Σας προτείνω να συμφωνήσετε με τους καθηγητές σας να ορίσετε την παρακάτω εξειδικευμένη ορολογία:

α) Σε ότι αφορά στην μεταφορά αξιών τον όρο «Λογιστικό Σύστημα (Logistics)», γιατί θα αναφέρεται στην μεταφορά αξιών, δηλαδή στην χρηματοοικονομική λογιστική, στην οποία είναι υπόχρεοι οι κύριοι των εμπορευμάτων, δηλαδή οι πωλητές και οι αγοραστές.
β) Σε ότι αφορά στην μεταφορά φορτίων τον όρο «Λογιστικό Σύστημα (
System
)», γιατί θα αναφέρεται στις αποστολές εμπορευμάτων, δηλαδή στις μεταφορικές καταχωρήσεις, στις οποίες είναι υπεύθυνοι οι κάτοχοι των εμπορευμάτων, δηλαδή οι Μεταφορείς, οι Διαμεταφορείς και οι Αποθηκευτές.

Είναι ή δεν είναι κρίμα να κατέχουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα οι ξένοι από εμάς; Είναι ή δεν είναι δύο φορές κρίμα να χρησιμοποιούν οι ξένοι τον ελληνικό όρο «λογιστικό σύστημα», να τον εντάσσουν αμετάφραστο προσαρμοσμένο στην γλώσσα τους ως «logistical system», «système logistique» και «logistisches System» και εμείς να επαναφέρουμε σακατεμένο και παραμορφωμένο τον όρο στην ελληνική, ως «σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης»; Είναι ή δεν είναι τρείς φορές κρίμα να απονέμονται ακόμα και βραβεία, σε αυτόν που έκανε την μαϊμουδιά στην μετάφραση; Η κρίση δική σας…

Την ίδια στιγμή οι Πολυτεχνίτες, για την προάσπιση των συντεχνιακών τους συμφερόντων, ορίζουν το «λογιστικό σύστημα» οργάνωσης των φορολογικών και μεταφορικών καταχωρήσεων και των λογιστικών εγγραφών που απορρέουν από αυτές, ως «εφοδιαστική». Εγώ αυτήν την άσχετη λέξη θα την συμπλήρωνα: «εφοδιαστική μαστορική», γιατί έτσι την καταλαβαίνω, αδιαφορώντας τι ψελλίζουν στην πιάτσα, στους χώρους δουλειάς και στις σχολές τους, τα παπαδάκια του Πολυτεχνείου. 

Η διαφορά είναι τεράστια, γιατί στην περίπτωση «εφοδιαστική» αναφέρθηκαν τεχνικές εργασίες, τις οποίες μάλιστα περιέγραψαν και στο άρθρο 1 του Νόμου 4302/2014. Ενώ στην περίπτωση «logistical, «logistique» και «logistisches», έπρεπε να αναφέρουν την «λογιστική», που καταχωρεί τα λογιστικά γεγονότα. Αντίστοιχα για το «System» έπρεπε να περιγράψουν επιπλέον και τον «επιχειρησιακό και βιομηχανικό λογισμό», στον οποίο εμπεριέχεται η λογιστική, η λήψη αποφάσεων, κοστολόγηση, η ανάλυση χρηματοοικονομικών μεγεθών, η κατάρτιση συμβάσεων, οι συναλλαγές, κλπ.

Το χρήμα όμως στην δεκαετία του 90, λόγω της ασάφειας «εφοδιαστική», έπεφτε, στους μηχανικούς, δηλαδή στις κατασκευές και στους εξοπλισμούς των επιχειρήσεων. Οι οικονομικοί περιορίζονταν να αναφέρουν, για λίγα ψίχουλα, στους τίτλους των συγγραμμάτων τους, απλά την λέξη «Logistics». Δεν τολμούσαν όμως να αλλάξουν και την δομή των κειμένων, για να την προσαρμόσουν στην μεγάλη αλλαγή του ανοίγματος των συνόρων της ΕΕ και στις ρυθμίσεις του άρθρου 14θ, του κανονισμού 2454/93. Το έκαναν προφανώς από ενδοτικότητα, με τον φόβο, μήπως τους ψάλει… ο «Παππάς» στ’ αυτί! 

Εγώ πάνω σε αυτό έθεσα το θέμα επί τάπητος στους καθηγητές σας των Οικ. Πανεπιστημίων, με τον εξής προβληματισμό: Τι είναι πιο εύκολο; να κατασκευάσει ο τεχνικός μια αποθήκη για να τα οικονομήσει; Ή να μελετήσει ο οικονομικός επιστήμων με βάση τις αρχές του επιχειρησιακού λογισμού την ανάγκη της επιλογής της κατασκευής της αποθήκης, για την ορθολογική οργάνωση και διαχείριση του μεταφορικού έργου, που θα διακινηθεί μέσω αυτής, καθώς και το όφελος που θα προκύψει για την επιχείρηση και την συμβολή στην ανάπτυξη της ίδιος της χώρας;

Επιπλέον όμως θα ταλαιπωρείται και η αγορά της μεταφοράς, γιατί όταν ρώτησα ένα μέλος της επιτροπής:
«Γιατί ορίστηκε στον νόμο η έννοια «Εφοδιαστική (Logistics);»
Η απάντηση σε εμένα δεν μπορούσε, παρά να ήταν ειλικρινής:
«Μπήκε γιατί δεν ξέραμε τι να βάλουμε»!
Αυτό τιμά το μέλος, δεν τιμά όμως τον πρόεδρο της επιτροπής.
Είναι σαφές επομένως ότι, στον Νόμο 4302/14 άρθρο 1, θα ήταν φρόνιμο να είχε αφαιρεθεί ο όρος «εφοδιαστική (Logistics)» και να είχε τεθεί «λογιστικό σύστημα (Logistics - System)», με τον παραπάνω ορισμό μου. 

Το ζητούμενο όμως είναι ότι, η επιτροπή του νομοσχεδίου για την αναζήτηση του «θεσμικού πλαισίου για την εφοδιαστική αλυσίδα», συμφώνησε άβουλα, όπως αναφέρεται, με τον προλαλήσαντα κ. Παππά, και κάρφωσε, προφανώς από άγνοια, αυθαίρετα στο άρθρο 1 του Ν. 4302/2014 τον όρο της άσχετης μετάφρασης του εδαφίου (γ) του άρθρου 14θ «εφοδιαστική». Σαν να μην έφθανε αυτό έθεσε δίπλα σε παρένθεση και τον όρο «Logistics», που κατά δήλωση τους, ούτε αυτοί που συνέταξαν το νομοσχέδιο κατάλαβαν τι σημαίνει και γιατί ετέθη με τον τρόπο αυτό, δίπλα στην άσχετη λέξη «Εφοδιαστική».  

Εγώ πάντως είχα δώσει έγκαιρα τον ορισμό μου για την έννοια:
α) στην αγγλική γλώσσα «
logistical system»,
β) στην γαλλική γλώσσα «système logistique»,
γ) στην γερμανική γλώσσα «logistisches System»,
ο οποίος είχε ως προέλευση και βάση τις κοινές συσκέψεις τελωνείων και σιδηροδρόμων και εκφράζει στο ακέραιο την κοινοτική ρύθμιση.

Το λυπηρό είναι μάλιστα ότι, μετά την ψήφιση του νόμου 4302/14 εμφανίστηκαν δημοσιεύματα που επιγράφονταν: «Επιτέλους ορισμοί!», που στήριζαν εντελώς επιφανειακά και ανεύθυνα την μεθόδευση των τεχνικών, στην μετάφραση του εδαφίου (γ) του άρθρου 14θ, σε βάρος της θέσπισης δίκαιων και αντικειμενικών ρυθμίσεων, για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

Στην πρόκληση μου όμως σιωπούν, να δώσουν δηλαδή και ένα ορισμό πχ για την λέξη «μεταφορά», την οποία αναφέρουν στον Ν. 4302/14. Αυτό διότι θα ήταν αναγκασμένοι να δώσουν τον δικό μου ορισμό, ήδη από το πρώτο μου βιβλίο του 2006, που συνάδει με το λογιστικό σύστημα ή να εκπονήσουν ένα δικό τους διαφορετικό ορισμό. Διερωτηθήκατε μέχρι τώρα οι φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί τι είναι «μεταφορά»; Συναντήσατε αυτήν την λέξη στην βιβλιογραφία, στον ενικό αριθμό, προ του 2006; (Για την διαφορά της έννοιας μεταφορά, από την έννοια μεταφορές, βλέπε επίσης άλλα σχόλια ή τα βιβλία μου.)

Παρενθετικά και εντελώς περιληπτικά οφείλω να σας ενημερώσω ότι, το βιβλίο μου του 2006 το πρόσφερα πλουσιοπάροχα στα στελέχη των Υπ. Μεταφορών και Οικονομικών. Το αποτέλεσμα ήταν:
α) Το Υπ. Οικονομικών να αναφέρει στους ΚΑΔ του 2008, στην κατηγορία 52, για πρώτη φορά την λέξη μεταφορά στον ενικό. Η λέξη αυτή δεν υπήρχε στους προηγούμενους ΚΑΔ του 1997, και
β) Το Υπ. Μεταφορών στο σκεπτικό για τον Ν. 3887/10 να αναφέρει την έννοια «αγορά της μεταφοράς» την οποία εγώ είχα αναφέρει και περιγράψει πρώτος το 2006 στο βιβλίο μου.

Πλέον αυτού το μέγα σφάλμα σε αυτά τα δημοσιεύματα είναι η λάθος προσέγγιση τους, για τον λόγο ότι, βασίζονται στην μαϊμουδιά και στην λαμογιά «εφοδιαστική». Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, το πεδίο εφαρμογής των ορισμών τους είναι εικονικό και ανυπόστατο. Άρα όλοι οι ορισμοί και οι όροι που στηρίζονται στην λέξη «εφοδιαστική» είναι ασαφείς, και αντίστοιχα, οι προσεγγίσεις των θεωρητικών και των μηχανικών είναι ανούσιες και ανεφάρμοστες.

Περιμένω με ενδιαφέρον την αντίδραση πάνω σε αυτό, κάποιου μέλους της επιτροπής και των συνοδοιπόρων της, που θα κάνει απολογισμό, της όποιας συνεισφοράς του στην σύνταξη του νομοσχεδίου. Το μόνο που διαπιστώνω προς το παρόν είναι ότι, μέλη αυτής της επιτροπής αποδέχονται όψιμα τις ενστάσεις, που εγώ είχα υποβάλει ως σχόλια στην δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου.

Η μόνη εξήγηση προς τούτο είναι ότι, έχουν σαν στόχο να μείνουν στην επικαιρότητα και να είναι αρεστοί και στην τωρινή πολιτική ηγεσία, που θα επιλέξει τα πρόσωπα που θα συνθέσουν τα νέα μέλη του λεγόμενου «Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής», του άρθρου 7 του Ν. 4302/14. Αντιλαμβάνεστε κατά συνέπεια ότι, μέσα σε όλες τις δυσκολίες να κερδίσετε στον στίβο του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, έχετε και την πρόκληση να αντιμετωπίσετε και το κατεστημένο, που θα έχει βολευτεί με την ανούσια λέξη «εφοδιαστική».

Αντιλαμβάνεστε όμως την απογοήτευση και την αμηχανία των οπαδών και των θιασωτών της «εφοδιαστικής»; Αντιλαμβάνεστε ότι θα τους είναι πολύ δύσκολο να δεχθούν ότι, κατέρρευσαν όσα επί σχεδόν είκοσι χρόνια πίστευαν; Φυσικά αναμένω ότι, θα χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να το συνειδητοποιήσουν. Εμένα όμως μου αρκεί ότι θα σταματήσει η ασυναρτησία «εφοδιαστική» στην κρίση των νέων επιστημόνων. Η χρήση της λέξης αυτής θα κρίνεται στο μέλλον αυστηρά και θα αναφέρεται όπως χρειάζεται, στην τεχνοκρατική γλώσσα της μεταφοράς και της επιστήμης. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει και με πολλές άλλες παρόμοιες λέξεις, όπως πχ τροφοδοτική, προμηθευτική, κλπ.  

Προσδοκώ επίσης ότι, τα τμήματα οργάνωσης και διοίκησης των οικονομικών πανεπιστημίων θα προβλέψουν μια επιπλέον εργασία των μεταπτυχιακών με θέμα: «Περιγραφή του περιβάλλοντος λειτουργίας της μεταφοράς αξίας και φορτίου», με την χρήση όμως αποκλειστικά ελληνικής ορολογίας. Με αυτόν τον περιορισμό θα ξεχωρίσουν οι «παπαγάλοι», από τους άριστους, τους διαβασμένους και τους ικανούς, που είναι έτοιμοι να ριχτούν στον στίβο του ανταγωνισμού της αγοράς εργασίας.

Η ορθή εφαρμογή του άρθρου 14θ είναι σημαντική:

α) Για τον Διαμεταφορέα και τον Μεταφορέα,

γιατί πρέπει, εφόσον θέλουν να διαχειρίζονται τα εμπορεύματα των πελατών τους σε δικούς τους χώρους, να τηρήσουν σύμφωνα με το εδάφιο (α) του άρθρου 14θ,: ...
«σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος στο οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρίσεις και το οποίο διευκολύνει τη διενέργεια τελωνειακών λογιστικών ελέγχων·»...

Η προϋπόθεση αυτή καλύπτεται εύκολα με την χρήση ενός λογισμικού, που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Σε εφαρμογή του παραπάνω άρθρου, υποχρεώθηκαν οι Διαμεταφορείς από το Υπουργείο Οικονομικών, με την Πολ. 1100 της 4.4.1995, να εντάξουν στο λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης τους και βέβαια οι ΕΟΦ στο System, το «βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης». Δηλαδή την ανάπτυξη λογαριασμών αποθήκης, κωδικών κίνησης  και είδους, κατηγορίας ΦΠΑ, κλπ, για την διενέργεια λογιστικών και μεταφορικών καταχωρήσεων, όλων των εμπορευμάτων και των προϊόντων, των πελατών τους, που φυλάσσουν ή διαχειρίζονται στους χώρους τους.

Επιπλέον και αυτά που διακινούνται επάνω στα μεταφορικά μέσα. Από την στιγμή που στα μεταφορικά μέσα στοιβάζονται εμπορεύματα είναι και αυτά μια αποθήκη, έστω και μετακινούμενη ή σταθερή…


β) Σε ότι αφορά στον αποθηκευτή.

Η χρήση ενός λογισμικού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τηρήσεως λογιστηρίου και ειδικότερα βιβλίου αποθήκης είναι εύκολη υπόθεση. Το πρόβλημα είναι ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν θα επιτραπεί στον αποθηκευτή να κυκλοφορήσει μεταφορικά μέσα:

α) ΙΧ φορτηγά, γιατί δεν θα είναι κύριος των εμπορευμάτων,
β) ΔΧ φορτηγά, γιατί δεν είναι μεταφορική επιχείρηση του Ν. 3887/10

Αυτός ο περιορισμός καθιστά τον αποθηκευτή αυτόματα Διαμεταφορέα, γιατί θα διακινήσει τα εμπορεύματα, κατά περίπτωση από και προς τους προορισμούς, με ΦΔΧ των Μεταφορέων ή με ΙΧ φορτηγά των πελατών του.

Στις διαβουλεύσεις του νομοσχεδίου φάνηκε η διαφορά απόψεων του ΠΣΧΕΜ και της επιτροπής, για την απελευθέρωση των μεταφορών. Για αυτά έχω ασχοληθεί σε άλλα σχόλια μου, έδωσα μάλιστα μεταξύ άλλων αναλύσεων και τον παρακάτω ορισμό για την απελευθέρωση των μεταφορών:

«Απελευθέρωση των μεταφορών» σημαίνει να απεγκλωβιστούν τα φορτηγά, από τις συμπληγάδες των συντεχνιών και της δαιδαλώδους νομοθεσίας, για να μπορέσουν να κάνουν ελεύθερα την δουλειά τους, αυτοί που τα χρειάζονται!»
Ένας από αυτούς που χρειάζεται τα φορτηγά είναι και ο αποθηκευτής. Ποιος τολμά όμως να του δώσει και το δικαίωμα κυκλοφορίας φορτηγών, όταν το ΠΣΧΕΜ έχει απειλήσει με άμεση έναρξη κινητοποιήσεων;

Το ΠΣΧΕΜ ως μέλος της επιτροπής,  δεν διευκόλυνε την απελευθέρωση του συστήματος  λειτουργίας της χερσαίας μεταφοράς. Το χειρότερο όμως είναι ότι, το ΠΣΧΕΜ κατόρθωσε, αργά και σταθερά μετά την μεταπολίτευση, να διαιρέσει και να αποξενώνει αυτούς που συμμετέχουν στην λειτουργία του συστήματος:
α) τόσο αυτούς που έχουν το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του μεταφορικού μέσου,
β) όσο και εκείνους που εκτελούν το αγώγι, (είτε με ΙΧ, είτε με ΔΧ φορτηγά),
γ) κυρίως όμως από αυτούς που έχουν ανάγκη της υπηρεσίας μεταφοράς αξίας και φορτίου, δηλαδή επιθυμούν διακαώς να λειτουργήσει το Σύστημα - System.

Η σύνταξη επομένως ενός ορισμού για την έννοια μεταφορά στον Ν. 4302/14 ήταν επιτακτική ανάγκη. Η απουσία ορισμού για την λέξη μεταφορά είχε σαν αποτέλεσμα την αντιλαμβάνονται όλοι, με την παραδοσιακή και αποσπασματική έννοια «αγώγι». Ταυτόχρονα με τον ορισμό θα είχαν αποσαφηνιστεί και οι έννοιες «παροχή του μεταφορέα», «αγώγι», «μεταφορές», «μεταφορά», «σύμβαση έργου».

Το αποτέλεσμα θα ήταν να συνταχθεί ένα χρήσιμο, σοβαρό και αξιόπιστο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Αυτό δηλαδή που είχε ζητήσει από την επιτροπή ο υπουργός: «την διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Σε ότι αφορά στην ίδια την έννοια εφοδιαστική αλυσίδα!

Ανακεφαλαιώνοντας έχω λόγο που οφείλω να σας επαναλάβω και στο σημείο αυτό τον παραπάνω ορισμό μου, που υπέδειξα στην επιτροπή για την κατάρτιση του νομοσχεδίου για την φράση «Εφοδιαστική (Logistics)». Από αυτόν συνάγεται ότι, η σχέση ενότητας είναι η κοινή βάση δεδομένων για την διαχείριση των εμπορευμάτων, δηλαδή το «logistical system», «système logistique» και «logistisches System», άρα:

Λογιστικό Σύστημα («Logistics» ή «System») είναι η Διαδικτυακή και διεπιχειρησιακή διαχείριση των εμπορευμάτων και των μεταφορικών μέσων, οι λογιστικές και οι μεταφορικές καταχωρήσεις, η κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και η επίβλεψη της θέσης και της κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων, οι οποίες διενεργούνται μεταξύ των στελεχών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, με πρόσβαση μέσω διαδικτύου της μίας, σε επιλεγμένες σελίδες του λογιστηρίου της άλλης».

Η επανάληψη ήταν αναγκαία, γατί ετέθη αυθαίρετα και ξεκάρφωτα στο άρθρο 1 του Ν. 4302/2014 ο όρος «Logistics», μαζί με την λέξη «εφοδιαστική». Επειδή η αόριστη αναφορά «εφοδιαστική» παραπέμπει και στην έννοια «εφοδιαστική αλυσίδα» θα πρέπει να ξεκαθαρίσω και αυτήν την αοριστία.  

Με τον παραπάνω ορισμό μου δεν έκανα τίποτα, άλλο από την περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της μεταφοράς αξίας και φορτίου, όπως ισχύει διαχρονικά και την έχει επιπλέον ορίσει η ΕΕ. Με τον ορισμό μου αυτό δεν θα υπάρχει πρόβλημα να προβληθεί αντίρρηση από τεχνοκράτες, που εργάζονται στην αγορά της μεταφοράς αξίας και φορτίου.

Εγώ έτυχε να κατέχω την έννοια «Σύστημα» στην μεταφορά, από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Η γερμανική εταιρεία Wohlfarth Transport KG, που με επιμόρφωσε για να ξεκινήσουμε τις Συνδυασμένες Μεταφορές στην Ελλάδα, είχε σαν λογότυπο: «Spedition mit System». Η βάση λειτουργίας του «συστήματος» ήταν η απελευθέρωση των μεταφορών, γεγονός που επέτρεπε να συμμετέχουν στο σύστημα ως ετερόρρυθμοι εταίροι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, αντιπροσωπείες φορτηγών, ελαστικών, εργοστάσιο παλετών, αποθηκευτικές επιχειρήσεις, χώροι στάθμευσης και άλλες.

Το ζητούμενο είναι να έχουν την υπευθυνότητα όσοι συνοδοιπορούσαν με την άποψη «εφοδιαστική = Logistics = εφοδιαστική», να επανεξετάσουν τις απόψεις τους. Να προβληματιστούν δηλαδή όσοι είναι τελματωμένοι με τους συνδυασμούς και τα παράγωγα των όρων αυτών, καθώς και με την άστοχη ή σκόπιμη  μετάφραση του εδαφίου (γ) του άρθρου 14θ, του κανονισμού 2454/93. Αντί να επιλεγεί  μια λέξη που παραπέμπει στην τήρηση λογιστηρίου, έχει τεθεί η λέξη «εφοδιαστική», που παραπέμπει σε εκτελεστικές τεχνικές εργασίες ή στην οργάνωση και στην λειτουργία συντεχνιακών συμφερόντων.   

Για να μην είναι κραυγαλέα η αλχημεία στην μετάφραση του εδαφίου (γ), αναφερόταν προφορικά η αινιγματική λέξη «Logistics», των πολλαπλών εννοιών και ερμηνειών, που παραπέμπει όπου πάει ο νους του καθενός, μεταξύ άλλων και σε λογιστήριο. Εγώ με τα σχόλια μου είχα ζητήσει από την επιτροπή να αφαιρέσει τις λέξεις «εφοδιαστική (Logistics)», γιατί θα ταλανίζουν την αγορά για τα επόμενα 30 (τριάντα) χρόνια. Τι έχουν να μας εξηγήσουν τώρα τα μέλη της επιτροπής; που όχι μόνο δεν διευκρίνισαν τις έννοιες, αλλά αντίθετα τις πάντρεψαν και παράθεσαν στον νόμο 4302/14 και ένα τσελεμεντέ των εκτελεστικών εργασιών; Στην ουσία όμως με αυτό φωτογράφησαν τις επιχειρήσεις που θα δικαιούνται να λάβουν χρηματοσότηση.

Προσοχή, Επειδή ενδιάμεσα μου ζητήθηκαν εξηγήσεις διευκρινίζω:

Α) Λογιστική καταχώρηση λέγεται αυτή που χρεώνει ή πιστώνει, δηλαδή αυξάνει ή μειώνει αξίες, δηλαδή χρήματα. Είναι προφανές ότι αυτές αφορούν στον πωλητή και στον αγοραστή και στην σύμβαση πώλησης, με την οποία τα αγαθά αλλάζουν κύριο. Το φορολογικό  στοιχείο της σύμβασης πώλησης είναι το γνωστό «τιμολόγιο», «invoice», «facture», «Rechnung».

B) Μεταφορική καταχώρηση λέγεται αυτή που καταχωρεί την εκτέλεση της δράσης ενός εμπλεκόμενου στο σύστημα και την παράδοση του φορτίου στον επόμενο εμπλεκόμενο. Είναι προφανές ότι αυτές αφορούν στον Μεταφορέα, Διαμεταφορέα, και Αποθηκευτή. Επιπλέον και στα έγγραφα μεταφοράς και στις συμβάσεις έργου, που καταρτίζονται για να αλλάξουν τα αγαθά κάτοχο. Φυσικά οι μεταφορικές καταχωρήσεις αναφέρονται στην συσκευασία μεταφοράς και στο περιεχόμενο της, πχ 33 παλέτες κονσέρβες, βάρους 22.000 χγρ, κωδικός ...., σφραγίδα..., κλπ.

Προσοχή τώρα!

Είναι αυτονόητο ότι, στο όλο πλέγμα της διαδικτυακής οργάνωσης του μεταφορικού έργου, απαιτούν το τελωνείο και οι λοιπές φορολογικές αρχές ηλεκτρονική πρόσβαση στο λογιστήριο, του κάθε εμπλεκόμενου. Σήμερα ως γνωστό ισχύει ο ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών). Για ένα έμπειρο τεχνοκράτη πτυχιούχο ΑΕΙ Τμήματος Ορργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων η λέξη «συναλλαγών» έχει βαρύνουσα σημασία. Αυτό διότι οι «συναλλαγές» είναι οι συμβάσεις της επιχείρησης, που καταρτίζονται με τρίτους.
Όπως έχω επανειλημμένα αναφέρει, οι συμβάσεις που ενδιαφέρουν την αγορά της μεταφοράς είναι δύο:

α) Η «Σύμβαση Πώλησης», με βάση την οποία τα αγαθά αλλάζουν κύριο, και

β) Η «Σύμβαση Έργου», με βάση την οποία τα αγαθά αλλάζουν κάτοχο.

Προκειμένου να βοηθήσω τους φοιτητές να κατανοήσουν και την θεωρητική έννοια «εφοδιαστική αλυσίδα», επαναλαμβάνω και πάλι το ίδιο γράφημα:

εφοδιαστική αλυσίδα

Διευκρινίζω ταυτόχρονα ότι, τα δύο παραπάνω είδη συμβάσεων είναι η «εφοδιαστική αλυσίδα» στην πράξη. Κάθε άλλη αναζήτηση «εφοδιαστικής αλυσίδας» στο περιβάλλον λειτουργίας της μεταφοράς αξίας και φορτίου, ανάγεται στην θεωρία και σε υποθετικές ή ανύπαρκτες λειτουργίες της αγοράς. Όσοι δεν εντοπίζουν στους παραπάνω κρίκους τις συμβάσεις πώλησης και έργου, είναι θεωρητικοί ή άσχετοι με τον χώρο της μεταφοράς αξίας και φορτίου. Πέραν αυτού και η λέξη «εφοδιαστική» είναι μούφα, όπως θα λέγατε και εσείς οι φοιτητές, δηλαδή ψεύτικη και φτιαχτή. Η συντεχνία όμως των μηχανικών που την εισήγαγε και την χρησιμοποίησε, διαμόρφωσε μια εικονική πραγματικότητα στην λειτουργία των επιχειρήσεων στα τελευταία είκοσι χρόνια.   

Αυτό ακριβώς ζητούσε και ο υπουργός από την επιτροπή. Να διερευνηθεί δηλαδή το νομικό πλαίσιο συστάσεως και λειτουργίας των εικονιζόμενων προσώπων της μεταφοράς, τα οποία θα καταρτίζουν τις συμβάσεις πώλησης και εργου. Στην χώρα μας πχ, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο συστάσεως και λειτουργίας αποθηκευτικών, των σιδηροδρομικών ή των διαμεταφορικών επιχειρήσεων.  

Αντίστοιχα με τον κανονισμό 1071/2009 έχει ορίσει η ΕΕ τον διαχειριστή μεταφοράς, ο οποίος ως εκπρόσωπος της μεταφορικής, της διαμεταφορικής και της αποθηκευτικής επιχείρησης καταρτίζει έγκυρα τις συμβάσεις με τις οποίες η επιχείρηση του καθίσταται κάτοχος των εμπορευμάτων και ο ίδιος υπεύθυνος απέναντι στις φορολογικές αρχές. (Προσοχή  «μεταφοράς» και όχι «μεταφορών». Για τον ορισμό μεταφοράς βλέπε και άλλα σχόλια μου, επιπλέον και την διευκρίνηση ότι, η μεταφορά είναι σύμβαση.)

 Επαναλαμβάνω και στο σημείο αυτό ότι, η ενδοεπιχειρησιακή διακίνηση των αγαθών, λίγο ενδιαφέρει τις φορολογικές και τις τελωνειακές αρχές, γιατί το αγαθό βρίσκεται στην κυριότητα και στην κατοχή της ίδιας πάντα επιχείρησης, με τον ίδιο ΑΦΜ. Από την στιγμή που υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο λογιστήριο, διαπιστώνεται εύκολα, πότε, από και σε ποιόν αποθηκευτικό χώρο έχει εναποτεθεί το κάθε είδος.

Δεν πρόκειται επομένως για συναλλαγή, αλλά για εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης, για την ανακατανομή της θέσης των προϊόντων ή των εμπορευμάτων της, πχ η τροφοδοσία του καταστήματος πώλησης ενός σούπερ μαρκετ με αγαθα από την κεντρική αποθήκη. Ο ΚΦΑΣ όμως ελέγχει τις συναλλαγές, όπως είναι πχ η προμήθεια αγαθών ενός σουπερ μαρκετ από τον προμηθευτή του, γιατί από αυτές εισπράτεται πχ ΦΠΑ ή φόρος κερδών. 

Παρενθετικά για ορισμένες άλλες διευκρινήσεις που μου ζητήθηκαν:

Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης λέγεται «εκμετάλλευση» και είναι η αντίθετη λειτουργία των «συναλλαγών», που προβλέπει ο ΚΦΑΣ. Η εκμετάλλευση δημιουργεί το λεγόμενο κόστος εκμεταλλεύσεως, όπως είναι πχ η παραγωγή, το χρηματοοικονομικό κόστος, η διατήρηση των αποθεμάτων και των προϊόντων, κλπ. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το κόστος της εσωτερικής κατανομής των προϊόντων σε διάφορους τόπους - αποθήκες της ίδιας της πάντα επιχείρησης.

Η επιστήμη που συγκεντρώνει τα οικονομικά μεγέθη της εκμετάλλευσης είναι η λογιστική. Η επιστήμη που αξιολογεί τα οικονομικά μεγέθη για την λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων λέγεται «επιχειρησιακός λογισμός» = «Business Logistics». Αντιλαμβάνεστε ότι, όταν μια ξενική λέξη επιδέχεται πολλές ερμηνείες και έννοιες, θα πρέπει να διευκρινίζεται πάντα, ποια είναι η έννοια της λέξης την στιγμή που χρησιμοποιήθηκε. Δίχως αυτήν την προϋπόθεση η κάθε λέξη γίνεται κατανοητή διαφορετικά από τον καθένα, πχ κατά την γνώμη μου: «Logistics» = «αχταρμάς». Δέχομαι πάντως οποιαδήποτε άλλη μετάφραση, αρκεί να συνοδεύεται από ένα ορισμό, παραδείγματα ή σοβαρές και τεχνοκρατικές διευκρινήσεις.

Συμπέρασμα: Όσοι σε αυτήν την εσωτερική λειτουργία και οργάνωση των επιχειρήσεων, εντοπίζουν «εφοδιαστική αλυσίδα» συμφωνώ μαζί τους, με την διαφορά όμως ότι, η αλυσίδα αυτή, δεν είναι «εφοδιαστική», αλλά για… δέσιμο!  Επιπλέον δεν πρέπει να συγχέεται και η κάθε είδους συνεργασία μεταξύ προσώπων και επιχειρήσεων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές ελέγχουν την δραστηριότητα του καθενός χωριστά και αδιαφορούν για την ονομασία που της δίνεται ή για την φασαρία και τον τζερτζελέ που κάνουν ορισμένοι για να προβληθούν στην αγορά…

Κατά συνέπεια σε ότι αφορά στην λέξη «εφοδιαστική», σας απέδειξα με το παρόν, αλλά και σε άλλα σχόλια ότι, πρόκειται για λέξη προαγωγής των συντεχνιακών συμφερόντων των μηχανικών, σε βάρος των επιστημόνων ΟΔΕ (Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων). Στο μέλλον θα πρέπει να αρχίσετε εσείς οι φοιτητές ΟΔΕ, με τις εργασίες και τις ανταλλαγές απόψεων με τους καθηγητές σας, να βάλετε τα πράγματα στην θέση τους.

Στην αγορά εργασίας το καλοδιαβασμένο στέλεχος ΟΔΕ, δεν διατρέχει τον παραμικρό κίνδυνο από τους κάθε είδους... Πολυτεχνίτες. Σε ότι αφορά στις μεθοδεύσεις των μηχανικών, για να ενταχθούν στο περιβάλλον λειτουργίας της μεταφοράς αξίας και φορτίου, πρέπει να τους δείχνουμε κατανόηση. Εξάλλου αυτό το γνώριζαν  και οι σοφοί αρχαίοι μας πρόγονοι, που έλεγαν: «πενία τέχνας κατεργάζεται»! Το «μαστόρεμα» όμως και την «τέχνη» όσο και να προσπαθούν οι μηχανικοί να τα αναβαθμίσουν, ήταν και θα παραμείνουν στην λειτουργία των επιχειρήσεων, μια εκτελεστική και εξαρτημένη εργασία.

Για να απαλύνω την απογοήτευση, που αισθάνονται για την άγνοια τους οι τεχνικοί, οι θεωρητικοί, και οι συνοδοιπόροι τους, διευκρινίζω ότι, για τον αποθηκευτικό χώρο υπεύθυνος έναντι των φορολογικών αρχών είναι ο Λογιστής. Για το χαμαλίκι εντός της αποθήκης, είναι προφανώς υπεύθυνη η κάθε είδους μαστοράντζα του Πολυτεχνείου, πχ τεχνικός ασφάλειας, υπεύθυνος φόρτωσης, εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, κλπ. Για την λήψη των αποφάσεων αρμόδια είναι η διοίκηση της επιχείρησης. Σε ότι αφορά στον Logistician θα του απέδιδα τον όρο «ορντινάτσα αποθήκης», για να τον κατατάξω στην σωστή βαθμίδα στην ιεραρχία της επιχείρησης. 

Αν όμως θελήσουμε να διευρύνουμε και να εντοπίσουμε την δράση του Logistician = «ορντινάτσα αποθήκης», και μακράν αποθήκης, τότε πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουμε στις ιδιότητες και στα χαρακτηριστικά του προσώπου αυτού, εκτός από το χαμαλίκι αποθήκης, επιπλέον:

α) την γνώση για την εκμετάλλευση των μέσων μεταφοράς,

β) την δυνατότητα επικοινωνίας σε ολόκληρο τον πλανήτη με τα υπόλοιπα πρόσωπα της μεταφοράς, πχ αποστολείς, παραλήπτες, αγοραστές, πωλητές, μεταφορείς, κλπ.

γ) διάθεση δικτύου ανταποκριτών, συνεργατών και λοιπών προσώπων που παρέχουν βοηθητικές υπηρεσίες μεταφοράς,

δ) την τεχνογνωσία να χαράζει μεταφορικούς άξονες, να οργανώνει και να λειτουργεί γραμμές, διαδρομές, δρομολόγια, μεταφορικά δίκτυα,  

ε) Γνώση των φορολογικών, τελωνειακών, συναλλαγματικών, αστυνομικών, τραπεζικών, κλπ διατάξεων, που πρέπει να εκπληρώνονται για την διακίνηση των εμπορευμάτων,

στ) την δυνατότητα να αναλαμβάνει ολόκληρα πακέτα της διακίνησης των εμπορευμάτων των πελατών του, κλπ,

τότε πλέον γίνεται λόγος για την Διαμεταφορέα, Εθνικό και Διεθνή και συγκεκριμένα για την ειδικότητα του  Διαχειριστή Μεταφοράς. Κάθε στέλεχος διαμεταφορικής επιχείρησης είναι μεταξύ άλλων και άριστος γνώστης της αποθήκης και των λειτουργιών που εκτελούνται εντός αυτής. Επιπλέον ο Διαμεταφορέας έχει την τεχνογνωσία να εκτελέσει στο σύνολο της, αυτό που εγώ ονομάζω «μεταφορά με λογισμό».
(Βλέπε σχετικά και άλλα σχόλια. Δεδομένου ότι Λογισμός = μέτρηση και υπολογισμός, όλοι οι ασχολούμενοι στην μεταφορά εργάζονται με Λογισμό = Logistics.)

Με μία έστω σύντομη ματιά στον κανονισμό 1071/2009 θα διαπιστώσετε ότι ο Διαχειριστής Μεταφοράς πρέπει να συγκεντρώνει γνώσεις που διδάσκονται στα τμήματα ΟΔΕ των Οικ. Πανεπιστημίων. Φυσικά αυτό το αποσιωπούν οι Πολυτεχνίτες, γιατί δεν τους συμφέρει. Προτιμούν λοιπόν να προτάσσουν τον αόριστο όρο «Logistician» που παράγεται από το «Logistics», για να το παίζουν άνετοι και σε δύο ταμπλό, από την μια ως:
α) γνώστες των κατασκευών των υποδομών, των τεχνολογιών και των μεταφορικών μέσων και από την άλλη
β) ως γνώστες του επιχειρησιακού ή του βιομηχανικού λογισμού και της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Πέραν αυτού προσπαθούν και εισάγουν οι Πολυτεχνίτες σε οικονομικά ΑΕΙ σουρλουλού ειδικότητες, όπως πχ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου «Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης» ή στο ΠΑ.ΠΕΙ μεταπτυχιακό σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο, όπως ήταν, (ή είναι ακόμα;), το τμήμα «Οργάνωση και Διοίκηση βιομηχανικών συστημάτων», με ειδικότητα «Logistics».
Ορθό είναι τα οικονομικά ΑΕΙ να μην εκκολάπτουν κλαδους σπουδών που θα λειτουργήσουν σαν Δούρειοι Ιπποι στην αγορά εργασίας, σε βάρος των δικών τους  πτυχιούχων. Εκτός βέβαια, αν με τον όρο της αμοιβαιότητας, λειτουργούν και στο Πολυτεχνείο μεταπτυχιακά τμήματα, πχ «λογιστών μηχανικών» ή «οικονομολόγων μηχανολόγων Η/Υ». Κοντολογίς να σταματήσει η μοιρασιά του καραγκιόζη που προωθούν οι Πολυτεχνίτες: τα δικά τους, δικά τους... και των άλλων μισά - μισά!   

Στο σημείο αυτό θα δώσω και μια δεύτερη ερμηνεία για τον Logistician, μιας και οι ίδιοι δεν μπορούν να μας μεταφράσουν την εργασία τους. Θα παραθέσω ένα πραγματικό και αυτούσιο παράδειγμα από την δεκαετία του 60, που είναι και απόσπασμα από το δεύτερο βιβλίο μου:
…«Όταν έφθανε η σειρά φορτώσεως ή εκφορτώσεως ενός μέσου, όριζε η διοίκηση του ΟΛΠ ένα υπάλληλο, να μεριμνήσει για τους εργάτες και τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών από ή προς στην αποθήκη και το μεταφορικό μέσο που είχε οριστεί. Οι εργάτες ονόμαζαν αυτόν τον υπάλληλο του ΟΛΠ «κουμανταδόρο» και απευθύνονταν σε αυτόν, για να κάνει κουμάντο. Ο λόγος ήταν ότι οι κουμανταδόροι σε εκτέλεση εντολών, είχαν την γενική επίβλεψη και τον έλεγχο των τεχνικών και των χειρονακτικών εργασιών στο λιμάνι.»… 
Άρα λοιπόν καταθέτω και αυτήν την μετάφραση: Logistician = κουμανταδόρος αποθήκης!

Αν η «Εταιρεία
Logistics»
, που μοστράρει στην πιάτσα τους Logistician έχει άλλη γνώμη, ας την καταθέσει. Με το κρυφτούλι όμως είναι καιρός να τελειώνουμε. Εσείς οι φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί, σε συνεργασία με τους καθηγητές σας, οφείλετε να πάρετε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες. Η αγορά της μεταφοράς αξίας και φορτίου είναι σκληρή και μέσα σε αυτήν επιβιώνουν μόνο οι άριστοι και όχι οι παραμυθιασμένοι.

Στυλιανός Κακατσάκης,  kakatsakis.eu
ΥΓ
1) θυμίζω ότι, τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων μου είναι προστατευμένα. Στους φοιτητές επιτρέπεται να κάνουν ελεύθερα χρήση αποσπασμάτων των κειμένων μου, μόνο εφόσον αναφέρεται η πηγή που τα άντλησαν.

2) Παρακαλώ τους φοιτητές να μελετούν τα κείμενα μου.
Δεν μπορώ να αναγκάζομαι να προσθέτω συνεχώς συμπληρώματα στο παρόν σχόλιο, με γνώσεις που αναφέρω σε άλλες αναρτήσεις μου. Διαβάστε και λίγο, μην τα θέλετε όλα έτοιμα και σερβιρισμένα στο πιάτο…
Αυτό επιβάλει να ενημερωθεί επιπλέον και η ακαδημαϊκή κοινότητα με τα επιχειρήματα μου, σε τρόπο ώστε να υπάρξει προβληματισμός και σύναψη κοινών συμπερασμάτων, πχ:

Α) Σε ότι αφορά καταρχήν στα καθεστώτα κοινοτικής διαμετακόμισης, θα πρέπει να διασταλεί η διακίνηση των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες. Για αυτές αρμόδιο είναι το κοινοτικό τελωνείο και έχει εφαρμογή ο κανονισμός 2454/93. 'Αρα καλό είναι να ξεχάσετε και να διαφράψετε οριστικά από το μυαλό σας την μαϊμού λέξη εφοδιαστική...

Β) Θα πρέπει επομένως να καταλαγιάσει στην συνέχεια και μια κοινή θέση και άποψη, για την εν γένει διακίνηση των ελεύθερων κοινοτικών αγαθών, δηλαδή:

β1) Από την μία πλευρά των επιταγών της κοινοτικής νομοθεσίας για την εσωτερική κοινοτική διαμετακόμιση, δηλαδή την φορολόγηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, μεταξύ επιχειρήσεων δηλαδή, των οποίων οι ΑΦΜ έχουν διαφορετικό χαρακτηριστικό κράτους μέλους, πχ BE, DE, EL, (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, ενδοκοινοτική κτήση, VIES, κλπ.)

β2) Και από την άλλη για την πρακτική λειτουργία των συναλλαγών μεταξύ πχ δύο ελληνικών επιχειρήσεων με διαφορετικό όμως ΑΦΜ η καθεμιά, δηλαδή συναλλαγές, στις οποίες έχει εφαρμογή ο ΚΦΑΣ.

β3) Και τέλος με την εσωτερική λειτουργία και οργάνωση της ίδιας επιχείρησης, με ίδιο ΑΦΜ, που μετακομίζει τα είδη της μεταξύ των δικών της εγκαταστάσεων εντός της χώρας και με τα δικά της μεταφορικά μέσα.   Εδώ πρόκειται για λειτουργία εκμεταλλεύσεως της επιχείρησης, που της προκαλεί κόστος εκμετάλλευσης και όχι έσοδα, δεν υπάρχει εκτέλεση σύβασης, αλλά εντολή της Διοίκησης της Επιχείρησης, άρα δεν έχει εφαρμογή ο ΚΦΑΣ.

Αντιλαμβάνεστε ότι, δεν είναι επιτρεπτό να αναφέρεις για όλες τις παραπάνω συναλλαγες και λειτουργίες της αγοράς ένα: «Εφοδιαστική (Logistics)» και ξεμπέρδεψες. Στις εργασίες σας πρέπει να διευκρινίζετε, σε πιό πεδίο του περιβάλλοντος λειτουργίας της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου αναφερόσαστε. Πλέον αυτού  ποιά αυτοτελή δράση των εκάστοτε εμπλεκομένων προσώπων περιγράφετε. Σε διαφορετική περίπτωση παίρνει η αποστροφή μου: «Logistics» = «αχταρμάς», ουσία και περιεχόμενο. Το γεγονός όμως αυτό σημαίνει ότι, δίχως αυτές τις διευκρινήσεις, θα αξιολογείται από τους καθηγητές και η εργασία σας... για τα μπάζα.

Γ) Για να γίνει αντιληπτή η έννοια των παραπάνω αναφορών μου, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι, όλες οι δράσεις της πραγματικής οικονομίας λειτουργούν μέσα σε αυτό που εγώ ονομάζω «περιβάλλον λειτουργίας της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου». Η προσέγγιση του περιβάλλοντος αυτού πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι βέβαια με γενικόλογους αφορισμούς και ασυναρτησίες, όπως πχ «Logistics», «3PL», «εφοδιαστική αλυσίδα», κλπ.

Αξίζει να παραθέσω στο σημείο αυτό ένα ακόμα ενδιαφέρον και χρήσιμο απόσπασμα του δεύτερου βιβλίου μου, για να έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, υλικό και πληροφορίες για τις  εργασίες σας. Επιπλέον για να οπλιστείτε και με ατράνταχτα  επιχειρήματα, όταν έχετε να αντιμετωπίσετε - αντικρούσετε αντίθετες απόψεις.

Αρχή του αποσπάσματος:

…«Σκοπός των δικών μας προηγούμενων αναλύσεων ήταν επίσης να γίνει κατανοητό, πως η κάθε είδους και τεχνικής χερσαία μεταφορά ανεξαρτήτως από την ονομασία και τους προσδιορισμούς που της αποδίδεται πρέπει να διακριθεί και να κατηγοριοποιηθεί από τα έξι κυρίως χαρακτηριστικά της:

1) Χερσαία μεταφορά από τεχνικής πλευράς ονομάζουμε την μεταφορά που λαμβάνουμε υπόψη μόνο τις υποδομές, τα μεταφορικά και τα λοιπά βοηθητικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μετακόμιση, ή την ενδιάμεση εναπόθεση ή αποθήκευση των φορτίων.

2) Χερσαία μεταφορά από νομικής πλευράς ονομάζουμε την μεταφορά που λαμβάνουμε υπόψη τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν, καθώς και την συμβατική σχέση που καθορίζει την παροχή, την αντιπαροχή και την ευθύνη έκαστου εξ αυτών.

3) Χερσαία μεταφορά από οικονομικής πλευράς ονομάζουμε την μεταβολή που υφίσταται η διακίνηση του εμπορεύματος, η οποία επιβάλει διαχειριστικά, ή υποχρεώνει φορολογικά, στην διενέργεια τουλάχιστον μίας λογιστικής εγγραφής.

4) Χερσαία μεταφορά από εμπορικής και επιχειρηματικής πλευράς ονομάζουμε την μετακόμιση των φορτίων με γνώμονα τον σκοπό και την αιτία για τον οποίο παρήχθησαν και διακινούνται, ως πχ την πώληση, την βιομηχανοποίηση την αποθήκευση, την επιστροφή στον αποστολέα, την αποστολή για καταστροφή, ή τον ενταφιασμό, ή την ανακύκλωση, την διαλογή ελαττωματικών, την συμμετοχή σε έκθεση, την αποστολή για επισκευή και επιστροφή, την ενδοεπιχειρησιακή τροφοδοσία, την τριγωνική πώληση, τον δειγματισμό, κλπ.

Διευκρίνηση

Ο όρος εφοδιαστική αλυσίδα είναι θεωρητικός, γιατί δεν προκαλεί λογιστικά γεγονότα και για τον λόγο αυτό παραλείπεται. Ο όρος αυτός δεν σημαίνει στην πράξη το παραμικρό, και ιδιαίτερα από το σημείο που αναλύεται και προσεγγίζεται η μεταφορά από το παρόν έργο. Ίσως όσοι χρησιμοποιούν τον όρο αυτό να διαπιστώσουν ότι τους καλύπτει η παρακάτω 5η (πέμπτη) προσέγγιση - κατηγορία:

5) Χερσαία μεταφορά από οργανωτικής πλευράς ονομάζουμε την μεταφορά που λαμβάνουμε υπόψη την σχέση, τον τρόπο και την αιτία, για την οποία είναι οργανωμένα μεταξύ τους τα πρόσωπα, που συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αυτήν. Η οργάνωση της μεταφοράς είναι αρμοδιότητα του κάθε Διαχειριστή Μεταφοράς, ανεξάρτητα αν το αντικείμενο της επιχείρησης που εργάζεται είναι το εμπόριο, η βιομηχανία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η διαμεταφορά, κλπ.

Ως οργάνωση νοείται η αυτοτελής εργασία που προσφέρεται από τον καθένα από τους εμπλεκόμενους στην μεταφορά, η οποία εκτελείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προετοιμαστεί και το αμέσως επόμενο στάδιο της υλοποίησης της μεταφοράς, που είναι ευθύνη και υποχρέωση του αμέσως επόμενου εμπλεκομένου. Αυτό εκτελείται δηλαδή:

5.1) μέσω βάσης δεδομένων, (System),

5.2) ή με την σύναψη συμβάσεων έργου με τους Μεταφορείς ή τους Διαμεταφορείς των χωριστών εντολών ανά παρτίδα,

5.3) με την ανάθεση του συνολικού πακέτου σε ένα πράκτορα,

5.4)ή την μεσολάβηση ενός έμπειρου Διαμεταφορέα, ή

5.5) ενός αντιπροσώπου,

5.6) ή μιας εμπορικής τράπεζας,

5.6) ή με την από κοινού οργάνωση μιας μεταφοράς, με ομαδοποίηση των παρτίδων διαφόρων αποστολέων, με διαρκή προώθηση των προϊόντων και των εμπορευμάτων προς σημεία κείμενα εγγύς των τόπων της προσδοκώμενης κατανάλωσης, ή της ενδιάμεσης αποθήκευσης τους, ή όπου τέλος πάντων οι συμβάσεις προβλέπουν να παραδοθούν.

6) Χερσαία μεταφορά από φορολογικής πλευράς ονομάζουμε την μεταφορά που λαμβάνουμε υπόψη το τελωνειακό ή το φορολογικό καθεστώς που διακινούνται τα φορτία. Δηλαδή:
α) Φορτία υποκείμενα σε ΦΠΑ,
β) φορτία υποκείμενα σε δασμούς και λοιπούς φόρους.»…

Τέλος του αποσπάσματος.
Τέρμα και οι προσθήκες στο παραπάνω βασικό κείμενο, γιατί δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι...

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Άρθρα & Σχολιασμοί Κοινοτικός κανονισμός 2454/93 Νόμος. 4302/14 «εφοδιαστική (Logistics)» στην λειτουργία της αγοράς 11.6.2015