Logistics = το ατόπημα στον Ν. 4302/14 - 18.9.2015

                   «Εφοδιαστική (Logistics)»
   20 χρόνια η μεταφορά σε λάθος… δρομολόγιο!
               

 Ως γνωστό ο Ν.4302/14 συντάχθηκε από επιτροπή, που συνεστήθη με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Μεταφορών & Υποδομών, με σκοπό να διερευνηθεί το «νομοθετικό πλαίσιο για την εφοδιαστική αλυσίδα». Η επιτροπή εισάγοντας την ασυναρτησία «εφοδιαστική (Logistics)», πέτυχε να δια νόμου, να αυτοσχεδιάσει δικό της νομοθετικό πλαίσιο. Οι έμπειροι θα διαπιστώσετε με τα προγενέστερα σχόλιο, αλλά και με το παρόν ότι, στην οργάνωση της μεταφοράς, (ροής φορτίων), μεθοδεύεται η σύσταση ενός προσώπου της μεταφοράς, του «Super ouaou Logistician», τον οποίο μελλοντικά θα αποκαλώ στην ελληνική: «Τροχονόμο της παλέτας».

Σε ότι αφορά στην λέξη «εφοδιαστική» σας παραπέμπω στο σχόλιο μου της 19.8.2015. Εκεί αποδεικνύω ότι, η λέξη συνιστά συντεχνιακή μεθόδευση, γεγονός που έθεσα υπόψη του Υπ. Οικονομικών στις 17.6.2015: …«και θα τύχει σχετικής επεξεργασίας και αξιολόγησης, ενόψει και της μετάφρασης του νέου – υπό έκδοση – ενωσιακού τελωνειακού κώδικα».

Στο παρόν απομυθοποιώ και την λέξη «Logistics», με επιστημονική και τεχνοκρατική προσέγγιση των διαφόρων εννοιών της. Για να υπάρχει τεκμηρίωση παραθέτω και ορισμούς, για να έχουμε όλοι μας, κατά νου, πάντα την ίδια έννοια.

A) Επειδή τα εμπορεύματα ακολουθούν την αντίστροφη πορεία από το χρήμα, που καταβάλλεται για να πληρωθεί η αξία των πωληθέντων, έχω εκπονήσει τον ορισμό:
«Μεταφορά αξιών» ονομάζουμε την εμπορική πλευρά της διακίνησης ενός εμπορεύματος, η οποία το παρακολουθεί και το απεικονίζει λογιστικά, αποτυπώνοντας με λογιστικές εγγραφές τις διάφορες οικονομικές συναλλαγές και τις λοιπές νομικές, φορολογικές, ποιοτικές, κλπ μεταβολές που υφίσταται το εμπόρευμα, μέχρι να εκπληρωθούν άπαντες οι όροι της σύμβασης πώλησης του.»

Η χρήση μονολεκτικά της λέξης «Logistics» από τους ξένους, όταν αναφέρεται στην μεταφορά αξιών λαμβάνει επίσης μονολεκτικά την έννοια «Λογιστική». Η «Λογιστική» = «Logistics» ως επιστήμη δεν ερμηνεύεται, αλλά προσδιορίζεται με ορισμό, όπως συμβαίνει με όλες τις επιστήμες, πχ αρχιτεκτονική, ναυπηγική, ιατρική, κλπ. Άρα οι ξένοι προσάρμοσαν στην γλώσσα τους ως «Logistics» τον ελληνικό επιστημονικό όρο «Λογιστική».

Αυτή η λεπτομέρεια διαφεύγει των γνώσεων της επιτροπής, των άσχετων και των θεωρητικών της μεταφοράς. Για τον λόγο αυτό πλανάται ευρέως στην αγορά, αλλά δυστυχώς και στα ΑΕΙ, ότι, «το Logistics» δεν μεταφράζεται…» Το σωστό είναι ότι, στην διεθνή επιστημονική ορολογία, εισήχθη μια ακόμα ελληνική λέξη, για να αποφευχθεί η Βαβυλωνία, δηλαδή η κάθε χώρα για λόγους γοήτρου, να δίνει δικό της όρο. Το ίδιο συμβαίνει με πλείστους ελληνικούς επιστημονικούς όρους...

Όσοι συσκοτίζουν την εκπλήρωση των όρων πληρωμής της σύμβασης πώλησης, αποφεύγουν με μεγάλη προσοχή να δώσουν ορισμό για «τα Logistics», που εφαρμόζονται στην μεταφορά αξιών, γιατί θα αναγκαστούν να περιγράψουν την «Λογιστική» και τα εγκεκριμένα φορολογικά λογιστικά προγράμματα Η/Υ.

B) Προσοχή τώρα στην νομική προσέγγιση της μεταφοράς.
Ο ορισμός μου:
«Μεταφορά
» είναι το σύνολο των τεχνικών εργασιών, καθώς και των λογιστικών απεικονίσεων, ως και των διοικητικών διαδικασιών, που έχουν σαν σκοπό την διακίνηση ενός αγαθού, με την σύννομη μεταβολή του τόπου, του ιδιοκτησιακού, του νομικού ή φορολογικού καθεστώτος του, είτε αυτές συντελούνται ταυτόχρονα με την παροχή του Μεταφορέα, είτε όχι».

Η σύμβαση μεταφοράς με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 681 και επόμενων του Αστικού Κώδικα είναι σύμβαση έργου. Οι πιθανές παρεπόμενες παροχές της, όπως είναι η εργασία φόρτωσης, εκφόρτωσης, φύλαξης, κλπ, απορροφώνται κατά κανόνα από την κύρια χαρακτηριστική παροχή, που είναι η διενέργεια της μεταφοράς, και, επομένως, δεν είναι ικανές να διαμορφώσουν τη νομική φύση της συγκεκριμένης σύμβασης.

Όμως, δεν αποκλείεται από το περιεχόμενο της εκάστοτε σύμβασης, να προκύπτει η πρόθεση των μερών για την σύναψη μιας ξεχωριστής σύμβασης, από την σύμβαση μεταφοράς. Έτσι, στο πλαίσιο της προσωρινής αποθήκευσης των αγαθών από τον μεταφορέα, σαν ένα είδος συμφωνίας διαχείρισης των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα, κατόπιν εντολών του πελάτη του, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καταρτίστηκε παράλληλα με τη σύμβαση μεταφοράς και:
α) σύμβαση παρακαταθήκης, για τη φύλαξη των εμπορευμάτων ή και
β) μίσθωση ακινήτου, για την εναπόθεση του πράγματος, ή ακόμη και
γ) σύμβαση έργου, για την παροχή πρόσθετης εργασίας στα αγαθά, κλπ.

γ) Είναι προφανές ότι, η προσφορά που θα υποβληθεί προς τον κύριο του εμπορεύματος, θα ξεκαθαρίζει εκτός της μεταφοράς, ποιες τυχόν λοιπές παροχές θα περιγράφονται αναλυτικά και τις τιμές στην κάθε περίπτωση. Το ίδιο ισχύει, αν στον χώρο που κυκλοφορούν τα εμπορεύματα, παρεμβαίνουν και λοιπές επιχειρήσεις, που προσφέρουν και αυτές, παρεπόμενες υπηρεσίες μεταφοράς, στον κύριο των εμπορευμάτων.

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές συμβάλλονται μεταξύ τους, τότε πλέον οι συμβάσεις αυτές δεν συνιστούν κύρια σύμβαση Μεταφοράς, αλλά «Διακίνηση» των εμπορευμάτων, για την οποία συνέταξα ορισμό:

Διακίνηση ενός φορτίου είναι μια λειτουργία της μεταφοράς, κατά την διάρκεια της οποίας το μεταφερόμενο είδος βρίσκεται στην κατοχή ή στην διαχείριση τρίτων προσώπων, με τα οποία δεν έχει συνάψει άμεσα κάποια σύμβαση, ο κύριος του είδους αυτού. (Πχ μεταφορέας εναποθέτει φορτίο προσωρινά σε αποθήκη, μέχρις ότου συγκεντρώσει και άλλες αποστολές, για να συμπληρωθεί το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος.)

Λόγω του εύρους επομένως των παρεπόμενων παροχών μεταφοράς, είναι φρόνιμο να ορίσουμε και την έννοια «Logistics» = «Λογισμικό», απλά όμως, ως τεχνική διαδικτυακής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων. Δηλαδή θα αναφέρεται αποκλειστικά στην λήψη και διαβίβαση εντολών, οδηγιών, πληροφοριών, εγγράφων μεταφοράς, κλπ, για την διεκπεραίωση του κύριου και του παρεπόμενου μεταφορικού έργου.

Μην ξεχνάμε ότι, για να φτάσουμε στο διαδίκτυο, περάσαμε διαχρονικά, από επιστολές, τηλεγραφήματα, Τέλεξ, FAX, e-Mail… Η επικοινωνία ουδέποτε συνιστούσε αντικείμενο σύμβασης, χαρακτήριζε όμως την αρμονική συνεργασία των εμπλεκομένων, με την αμεσότητα παροχής πληροφοριών.

Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να εκληφθεί μια ενδεχόμενη «σύμβαση Logistics», σαν   μικτή σύμβαση, που υποκρύπτει πολλές και απροσδιόριστες παροχές. Το βέβαιο είναι σε αυτήν την περίπτωση ότι, λόγω του πλήθους των παρεπόμενων παροχών της μεταφοράς, δεν θα επαρκούν πέντε χιλιάδες σελίδες της ερμηνείας του ενοχικού δικαίου, για να καταρτιστεί μια υποθετική «σύμβαση Logistics», δίχως αοριστίες και κενά. Φρόνιμο είναι επομένως να αποφεύγεται η αόριστη έννοια «Logistics» ως αντικείμενο σύμβασης.

Θα ήταν όμως χρήσιμο να εισαχθεί η έννοια «Logistics» = «λογισμικό» στην λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου, σαν τεχνολογία Η/Υ. Στην περίπτωση αυτή «το Logistics» = «λογισμικό» θα συνιστά στην πράξη το εργαλείο για την διαδικτυακή διαχείριση των εμπορευμάτων, με ταυτόχρονη την δυνατότητα ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, την οποία είχα υποδείξει στην επιτροπή, διότι:
α) αφενός δεν επηρεάζει τις παρεπόμενες παροχές της μεταφοράς,
β) αφετέρου τις συμπληρώνει με την πληροφορία, ως προς τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκομένων.

Διευκρινίζω: είναι άλλη δράση η διαδικτυακή επικοινωνία των επιχειρήσεων για την διεκπεραίωση του μεταφορικού έργου, και άλλη, ή τεχνική αυτόματης λογιστικής ή μεταφορικής καταχώρησης, με την βοήθεια πχ, της τεχνικής του «gs1 barcode».

«Το Logistics» = «λογισμικό» = οργάνωση του λογιστηρίου για την διενέργεια λογιστικών ή μεταφορικών καταχωρήσεων, συνιστά παρεπόμενη υπηρεσία μεταφοράς, μόνο όταν οι εγγραφές διενεργούνται από τρίτους, μέσω διαδικτύου, στο λογιστήριο του κυρίου των εμπορευμάτων.

Η μεταφορά, κατά τα γνωστά, παραμένει πάντα η κύρια χαρακτηριστική παροχή, που απορροφά τις παρεπόμενες. Το γεγονός ότι, στην μεταφορά εμπεριέχεται «το Logistics», δηλαδή οι λογιστικές και μεταφορικές καταχωρήσεις, φαίνεται από τον Κωδικό Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 52.29.19.03 «Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)». Εκεί δηλώνεται σαφώς ότι, πρόκειται για «υπηρεσίες μεταφοράς». Άρα και για την φορολογική αρχή η μεταφορά είναι η κύρια χαρακτηριστική παροχή.

γ) Σε ότι αφορά στην «Διαμεταφορά», όπως έχω αναρτήσει και για αυτήν στο διαδίκτυο, πρόκειται ανάλογα την περίπτωση για «παραγγελία», «μεσιτεία», «υπεργολαβία» ή και «πρακτορεία» μεταφοράς. Προβληματισμό και υποψίες προξενεί και σε αυτό τον τομέα, η επιλογή της επιτροπής, να καπελώσει με την μαϊμουδιά «εφοδιαστική» και τις κύριες συμβάσεις του Διαμεταφορέα…

Ως γνωστό ήδη από την 01.01.1995 με την πολ. 1100, Α.Υ.O 1041614/4.4.1995, ορίστηκε η υποχρέωση τήρησης θεωρημένου «διπλότυπου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης», από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών από τις κοινοτικές χώρες προς την Ελλάδα. Επιπλέον τηρώντας το κατάλληλο λογισμικό, να διαχειρίζεται τα εμπορεύματα, επικοινωνώντας μέσω διαδικτύου, με τον κύριο των εμπορευμάτων.

Άρα:
γ1) Ορθά οι Διαμεταφορείς πρόσθεσαν στον τίτλο του Συνδέσμου τους την λέξη «Logistics», για να συμπεριλάβουν και όσα μέλη τους εκμεταλλεύονται αποθήκη. Επομένως έχουν την δυνατότητα να επεκτείνουν τον σκοπό της επιχείρησης και να συμπεριλάβουν σε αυτόν και τις δράσεις, της λογιστικής διαδικτυακής διαχείρισης των εμπορευμάτων και να λάβουν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
τον παραπάνω ΚΑΔ 52.29.19.03.

γ2) Ορθά επιγράφονται ορισμένες επιχειρήσεις ως «εταιρείες Logistics» = «εταιρείες λογισμικού», από την στιγμή που εκμισθώνουν και υποστηρίζουν ένα λογισμικό, δηλαδή ένα λογιστικό πρόγραμμα Η/Υ. Οι ίδιες όμως δεν συνάπτουν παρεπόμενες συμβάσεις μεταφοράς, για να διαχειρίζονται τα εμπορεύματα των μισθωτών των προγραμμάτων, ή και άλλων πελατών τους.

γ3) Αθέμιτα αυτοαποκαλούνται ορισμένες επιχειρήσεις «εταιρεία Logistics», πουλώντας μούρη και φούμαρα στην αγορά, στους προθαλάμους των υπουργών και στους διαδρόμους των υπουργείων, πάνω στον επιχειρησιακό λογισμό της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης.

Εύκολα όμως διαπιστώνεται από τις παρεμβάσεις τους ότι, δεν κατέχουν το αντικείμενο, δηλαδή τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την κατάρτιση των συμβάσεων, που έχουν σαν σκοπό την διάθεση της παραγωγής στην κατανάλωση.

Εγώ σαν σύγχρονος Λαοκόων προειδοποιώ την πολιτεία και τις επιχειρήσεις και παραφράζω: «Φοβού τους μηχανικούς και τσάμπα εκδουλεύσεις προσφέροντας»!

δ) Στον κανονισμό 2454/93, καθώς και στον ΚΦΑΣ ορίζεται ρητά η υποχρέωση τηρήσεως λογιστηρίου από τις επιχειρήσεις. Ειδικά ο παραπάνω κανονισμός στο άρθρο 14θ εδάφιο (γ), υποχρεώνει στην ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου, με τρόπο ώστε να διακρίνονται τα υποκείμενα από τα ελεύθερα εμπορεύματα. Στις τρεις επίσημες κοινοτικές γλώσσες αναφέρεται ως «logistical System», «Systeme logistique» και «logistisches System».

Από το Λεξικό Δημητρίου Δημητράκου, για την κατανόηση των παρακάτω, σας αναφέρω την ερμηνεία της λέξης «σύστημα»:
«σύ-στημα σύνολο, του οποίου τα μέρη ευρίσκονται σε στενή σχέση ενότητας και αλληλεξάρτησης μεταξύ τους.»

Για να ενταχθεί η μεταφορά στο σύστημα των φορολογικών και των τελωνειακών αρχών υπέδειξα στην επιτροπή τον ορισμό:

«Λογιστικό Σύστημα (Logistics)» (για τις λογιστικές καταχωρήσεις) ή
«Λογιστικό Σύστημα (System)»
(για τις μεταφορικές καταχωρήσεις)…
…είναι η Διαδικτυακή και διεπιχειρησιακή διαχείριση των εμπορευμάτων και των μεταφορικών μέσων, οι λογιστικές και οι μεταφορικές καταχωρήσεις, η κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και η επίβλεψη της θέσης και της κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων, οι οποίες διενεργούνται μεταξύ των στελεχών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, με πρόσβαση μέσω διαδικτύου της μίας, σε επιλεγμένες σελίδες του λογιστηρίου της άλλης».

Για να μην εκληφθεί ως θεωρητικός ο παραπάνω ορισμός, σας θυμίζω τα κύρια φορολογικά συστήματα, με την βεβαιότητα ότι, κάποιο θα σας είναι ήδη γνωστό:

1) Το ελληνικό τελωνείο εφαρμόζει το σύστημα «ICISnet» (Integrated Customs Information System).

2) Τοκοινοτικότελωνείοτο «NCTS, (new computerized transit System).

Σημειωτέον ότι τα συστήματα των τελωνειακών αρχών της ΕΕ επικοινωνούν μεταξύ τους. Εδώ πρέπει να προταθεί και η έννοια «πεδίο εφαρμογής» στην λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου.
Αυτό σημαίνει ότι, το κοινοτικό τελωνείο, αναφέροντας στο εδάφιο (
c) τις έννοιες «logistical System», «Systemel ogistique» και «logistisches System
», ορίζει μια προϋπόθεση και υποχρέωση, αποκλειστικά και μόνο των επιχειρήσεων, που επιθυμούν να καταστούν ΕΟΦ.

Δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν σαν σκοπό, μεταξύ άλλων, να διαχειριστούν φορτία, που κυκλοφορούν σε καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης. Αυτό σημαίνει ότι, τα λογιστικά συστήματα των ΕΟΦ, με βάση τα προβλεπόμενα στον κανονισμό 2454/93, πέραν της τήρησης των αρχών της λογιστικής, πρέπει να επιτρέπουν και τον έλεγχο από απόσταση των ΕΟΦ, από τις τελωνειακές αρχές.  

3) Οι κοινοτικές φορολογικές αρχές ελέγχουν με διαφορετικό λογιστικό σύστημα και την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των αγαθών και υπηρεσιών. Προκειμένου δηλαδή μια κοινοτική επιχείρηση να επιτραπεί να διενεργήσει αγορές ή πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών εντός της ΕΕ, οφείλει να δηλώσει στο τμήμα ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ., την σχετική μεταβολή, άρα, έχουμε…:

Tο «σύστημα VIES», (VAT Information Exchange System), που είναι σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ, μεταξύ των κοινοτικών κρατών. Πρόκειται για σύστημα ελέγχου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, οι οποίες ελέγχονται με την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα VIES.

4) Υπάρχει τέλος και η φορολογική αρχή της κάθε χώρας της ΕΕ, που ορίζει τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, που ισχύουν στο εσωτερικό του κάθε κράτους μέλους, άρα:

Οι συναλλαγές μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει εφαρμογή ο ΚΦΑΣ, οι οποίες ελέγχονται μεταξύ άλλων και με την υποβολή πινάκων πελατών - προμηθευτών στο «σύστημα TAXIS».

5) Τέλος, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας και το «τραπεζικό σύστημα», που έχει απλοποιήσει την μεταφορά αξιών στο έπακρο…

Η φορολογική αρχή επιβάλει απλά με τον ΚΦΑΣ, την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, όταν παρέχονται προς έλληνες επιτηδευματίες, για να εισπραχθεί ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος. Επιπλέον και την σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων, στην περίπτωση που παρέχονται προς, ή λαμβάνονται από, κοινοτικές επιχειρήσεις.

Φυσικά, όταν η λέξη «Logistics» αναφέρεται από την φορολογική ή την τελωνειακή αρχή, εκλαμβάνεται, κατά τα προηγούμενα, αναντίρρητα ως «Λογιστική». Αυτό διότι όλες οι φορολογικές αρχές στηρίζουν τον έλεγχο των επιχειρήσεων, στην βάση της υποχρέωσης τηρήσεως λογιστηρίου, με εφαρμογή των «παραδεδεγμένων αρχών της λογιστικής». Στην λογιστική περιλαμβάνεται και η τήρηση λογιστηρίου αποθήκης, για να καταχωρούνται από τον υπόχρεο, οι κινήσεις των ειδών, που διακινούνται μέσω αυτής.

Οι τεχνικές εργασίες αποθήκης, δεν απασχολούν την φορολογική αρχή, για να έχει λόγο ή ενδιαφέρον να τις ονοματίσει, υποδείξει ή περιγράψει. Προς τι ωφέλιμο επομένως η αναφορά στον Ν. 4302/14 του τσελεμεντέ των «εργασιών εφοδιαστικής»;

Η φορολογική αρχή δεν ενδιαφέρεται και για τις πολεοδομικές διατάξεις των κατασκευών των χώρων που εναποτίθενται τα εμπορεύματα. Προς τι ωφέλιμο επομένως, η αναφορά στον Ν. 4302/14, σε ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο δηλαδή, ενός κατασκευαστικού τσελεμεντέ αποθηκών;

Στην ουσία πρόκειται για μια περιγραφή εφαρμογής των μαθημάτων, της διδακτέας ύλης του Πολυτεχνείου, με σκοπό να παρεισφρήσει ο μηχανικός και στις λειτουργίες, για την διεκπεραίωση του μεταφορικού έργου.

ε) Κυρίως όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, κάθε επιχείρηση λειτουργεί με νομική αυτοτέλεια και οικονομική αυθυπαρξία, και ότι, η διοίκηση της επιχείρησης διαχειρίζεται τις δράσεις της, με στόχο την επίτευξη του τελικού σκοπό της. Στην λειτουργία της αγοράς οι επιχειρήσεις οργανώνονται μεταξύ τους, με τρόπο ώστε να υπάρχει αλληλουχία των δράσεων. Δηλαδή εκτέλεση των όρων της σύμβασης εκάστου, με στόχο να προετοιμαστεί οργανωτικά, η ανάληψη δράσης από τον επόμενο εμπλεκόμενο.

Η λέξη «Logistics» έχει επομένως μια ακόμα έννοια, την οποία αμέσως αναλύω, για να εκλείψει η παραπληροφόρηση και η ψευδαίσθηση της «διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας» από «τα Logistics». Από την στιγμή που δεν υπάρχει «εφοδιαστική», δεν υπάρχει και «αλυσίδα», στην σύμβαση της χερσαίας μεταφοράς ή ευρύτερα στο περιβάλλον λειτουργίας της μεταφοράς αξίας και φορτίου.

Η εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων ονομάζεται «εκμετάλλευση», η οποία συνιστά το επιστημονικό πεδίο του «Βιομηχανικού» ή του «Επιχειρησιακού Λογισμού», ανάλογα τον σκοπό της επιχείρησης. Πρόκειται για την κορωνίδα του επιστημονικού πεδίου «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων», (ΟΔΕ).

H χρήση μονολεκτικά της λέξης «Logistics», όταν αναφέρεται στην εκμετάλλευση = Betrieb, = exploitation, δηλαδή στην Διοίκηση των λειτουργιών της επιχείρησης, πχ: παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία, προμήθειες, διάθεση παραγωγής, συγκέντρωση και ανάλυση χρηματοοικονομικών μεγεθών, κοστολόγηση, λήψη αποφάσεων, κλπ, έχει εκληφθεί από τους ξένους, επίσης μονολεκτικά, από την ελληνική λέξη «Λογισμός».

Σημειωτέον ότι, το ουσιαστικό «λογισμός», στο λεξικό Δημητράκου ερμηνεύεται «Μέτρηση - Υπολογισμός».

Σαν παράδειγμα εφαρμογής της λέξης «Λογισμός» = «Logistics» = «Μέτρηση και Υπολογισμός», σε ένα τομέα του επιχειρησιακού λογισμού, δίνω πχ, τον ορισμό: «Λογισμός συσκευασίας», (για τους θιασώτες των ξενικών λέξεων «Logistics συσκευασίας»),...
...είναι η σύλληψη και ο συνδυασμός των παραγόντων, που μελετά και συγκρίνει η Διοίκηση της Επιχείρησης, για την επιλογή του χρόνου, του προμηθευτή, της ποσότητας, της ποιότητας, ή της τεχνικής της συσκευασίας και του στοιβάγματος των προϊόντων».

Για τον «λογισμό συσκευασίας» = «Μέτρηση και Υπολογισμό Συσκευασίας» ή αν προτιμάτε για «τα Logistics συσκευασίας», μπορώ να γράψω ένα τόμο, γιατί η συσκευασία στην μεταφορά κοστίζει χρόνο, βάρος, όγκο, χρήμα, ασφάλεια, κλπ.

Αυτό σημαίνει για εμένα ότι, η Διοίκηση της Επιχείρησης σχεδιάζει μελετά και προγραμματίζει την επιλογή της συσκευασίας, τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές συσκευασιών, συμφωνίες με τους πελάτες για το επιθυμητό είδος συσκευασίας των πωλουμένων, τις προθεσμίες και τόπυς παράδοσης, κλπ.

Με την ευκαιρία σας πληροφορώ ότι ο επιχειρησιακός λογισμός, διακρίνει πολλές κλιμακώσεις - παραγωγικές φάσεις - της συσκευασίας, δηλαδή:
Συσκευασία χρήσης, πχ σωληνάριο οδοντόπαστας,
Συσκευασία πώλησης λιανικής, πχ το κουτάκι που περιέχει το σωληνάριο,
Συσκευασία πώλησης στην χονδρική, πχ το χαρτόκουτο 100 μονάδων προϊόντος,
Συσκευασία στοιβάγματος στα ράφια, στην προσωρινή εναπόθεση,
Συσκευασία φόρτωσης, πχ παλεταρισμένα χαρτόκουτα,
και τέλος,
Συσκευασία μεταφοράς, πχ μελέτη για τις διαστάσεις, το μικτό ή καθαρό βάρος των συσκευασιών, τις ποσότητες των μονάδων, σε συνδυασμό με το μέγεθος της αποστολής, το μέγιστο βάρος και τις διαστάσεις του μέσου μεταφοράς, την δυνατότητα στοιβάγματος, το σπάσιμο παλέτας, κλπ, σε τρόπο ώστε να επιτευχθεί η κατανομή του συνολικού κόστους μεταφοράς, στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μονάδων έργου.

Σημειωτέον ότι, στο παρελθόν οι συσκευασίες μεταφοράς έφεραν «σημεία και αριθμούς», αντί «Barcode» που φέρουν σήμερα. Τα σημεία και αριθμοί παρέμεναν ίδια σε όλη την διάρκεια της μεταφοράς, και δηλώνονταν στα φορτωτικά έγγραφα, για τις μεταφορικές καταχωρήσεις. Για να υπάρχει συσχετισμός των παρτίδων αναφέρονταν τα «σημεία και αριθμοί» και στα τιμολόγια πώλησης και σε πίνακες περιεχομένου, στα δηλωτικά του τελωνείου, για τις λογιστικές καταχωρήσεις.

Αντίστοιχοι «Λογισμοί» = «Logistics» σχεδιάζονται, διαβουλεύονται και προγραμματίζονται από την Διοίκηση των Επιχειρήσεων, για όλες τις δράσεις που εκτελούνται, προς επίτευξη του τελικού σκοπού της επιχείρησης, που είναι το κέρδος. Οι «Λογισμοί» = «Logistics» αποκαλούνται συνοπτικά στην γλώσσα της επιστήμης ΟΔΕ, «Επιχειρησιακός Λογισμός» = «Business Logistics».

Ένας συνεκτικός ορισμός του τελικού σκοπού της επιχείρησης, για την επίτευξη κέδρους, με την εφαρμογή των αρχών της επιστήμης του επιχειρησιακού λογισμού, είναι αυτός του Παπαδημητρίου, καθηγητή της αναλυτικής λογιστικής της εκμεταλλεύσεως και βιομηχανικού λογισμού, της πάλαι ποτέ ΑΒΣΠ, από την δεκαετία του 60:
«Η βάση σχεδίου παραγωγή και διάθεση* αγαθών στην κατανάλωση προς επίτευξη κέρδους.»
*Ορισμός της διάθεσης:
«Διάθεση είναι η λειτουργία της Διοίκησης της επιχείρησης, που μελετά, σχεδιάζει, κοστολογεί, προγραμματίζει, συνάπτει συμβάσεις, με σκοπό να διοχετεύσει τα αγαθά από την παραγωγή στην κατανάλωση.»
Για την «Διάθεση» έχει αναφερθεί ο Παπαδημητρίου και στο σύγγραμμα του «Διοίκηση των Αποθεμάτων».

Η επιτροπή που συνέταξε το νομοσχέδιο, αγνόησε την λειτουργία της διάθεσης, της επιστήμης του επιχειρησιακού λογισμού και επέβαλε ένα μέρος του επιστημονικού πεδίου αυτής της επιστήμης ως «εφοδιαστική». Γιατί άραγε αγνοήθηκε, πχ, η «τροφοδοτική», «προμηθευτική» «διαμετακομιστική» «αποθηκευτική», «διανεμητική», κλπ;

Δεν εντάσσονται αυτές οι δράσεις, ανεξάρτητα πως τις εννοεί ο καθένας, στον επιχειρησιακό λογισμό = «Business Logistics»; Ή μήπως θεωρήθηκε ότι, τις δράσεις αυτές, ανεξάρτητα της ονομασίας ή του ορισμού της έννοιας τους, θα τις έχει, ή τις είχε, αφήσει η διοίκηση των επιχειρήσεων στην τύχη τους;

Ή μήπως θεωρήθηκε ότι, η ΕΕ θα τρέχει πίσω από την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της κάθε επιχείρησης; Ο φορολογικός έλεγχος της λειτουργίας των επιχειρήσεων στηρίζεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ανεξαίρετα στην τήρηση λογιστηρίου.

Πλέον αυτού και ο επιχειρησιακός λογισμός λειτουργίας της κάθε επιχείρησης, στηρίζεται στην συγκέντρωση και ανάλυση χρηματοοικονομικών μεγεθών, τα οποία συγκεντρώνει με την τήρηση του λογιστηρίου.

Οι φορολογικές αρχές, επομένως, για να ελέγχουν τις επιχειρήσεις δεν τις επιβαρύνουν με πρόσθετο λειτουργικό κόστος. Ούτε και ενδιαφέρονται, πώς ονοματίζεται από τα στελέχη τους η κάθε επιμέρους δράση ή με την χρήση ποιάς ορολογίας επικοινωνούν τα στελέχη των επιχειρήσεων, για να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αυτά για τις φορολογικές αρχές συνιστούν μια καθαρά εσωτερική υπόθεση των επιχειρήσεων, για την οποία ουδόλως ενδιαφέρονται.

Αυτή είναι η αιτία, που εμφανίζονται στην αγορά κάθε είδους ορολογίες, οι οποίες στην ουσία συνιστούν διαφημιστικά συνθήματα. Επιπλέον συνιστούν και μια πρόκληση στους ακαδημαϊκούς να τις αναφέρουν, για να «είναι του συρμού», δηλαδή της μόδας, πχ, «3PL», «Green Logistics», κλπ. Όλος αυτός ο χαβαλές, όμως, δεν έχει την παραμικρή σχέση, με το θεσμοθετημένο περιβάλλον λειτουργίας της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου.

στ) Η επιτροπή ενώ είχε εντολή να διερευνήσει νομοθετικό πλαίσιο, έκανε το ατόπημα, να αγνοήσει τον αστικό κώδικα, ορίζοντας ότι, η «Μεταφορά», ως κύρια χαρακτηριστική παροχή, εμπεριέχεται στην «εφοδιαστική», δηλαδή στο προϊόν της συντεχνιακής λαμογιάς (δολοπλοκίας) του Πολυτεχνείου.

Αντιλαμβάνεστε τώρα τον λόγο γιατί δεν ορίστηκε στο άρθρο 1 η ίδια η «μεταφορά», όπως εγώ την ορίζω; Ή ενδεχόμενα κάποιος άλλος θα μπορούσε καλύτερα από εμένα;
Γιατί απλούστατα ήθελαν να αποφύγουν να ορίσουν ότι, η μεταφορά είναι η θεσμοθετημένη σύμβαση έργου. Συσκότισαν δηλαδή ότι, η μεταφορά είναι «η κύρια χαρακτηριστική παροχή», η οποία απορροφά τις παρεπόμενες, δηλαδή τις «εργασίες εφοδιαστικής», που αράδιασαν στον νόμο!

Για τους διορατικούς, που εντοπίζουν ακόμα, και ότι κρύβεται πίσω από τις γραμμές του νόμου, σημαίνει ότι, χρηματοδοτήσεις, με βάση την ισχύουσα διατύπωση, θα δικαιούνται ακόμα και αυτοί, που εκτελούν περιστασιακά και για λογαριασμό τους, τις «εργασίες εφοδιαστικής».

Ενώ αν ο νόμος αναδείκνυε την «Μεταφορά», θα δικαιούνταν χρηματοδότησης, μόνο εκείνα τα πρόσωπα που ιδρύονται και λειτουργούν με σκοπό, να προσφέρουν αδιάλειπτα τις κύριες και τις παρεπόμενες παροχές της μεταφοράς σε τρίτους, δηλαδή οι Μεταφορείς και οι Διαμεταφορείς.

Το πραγματικό πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο αυτό…

…Με την τωρινή διατύπωση του Ν. 4302/14 θα θεσμοθετηθεί και φορέας, που θα εκμεταλλεύεται τα πάρκα Θριασίου και Γκόνου, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί νέο πρόσωπο στην μεταφορά. Αυτό θα είναι, πχ, η EEL (Ελληνική Εταιρεία Logistics), που μεθοδεύει με σπουδή, με την εταιρεία πληροφορικής, που κρύβεται πίσω από αυτήν, ίσως και το Πολυτεχνείο να κρύβεται ακόμα πιο πίσω, να καταστεί ο μονοπωλιακός αποθηκευτικός φορέας, για την διαχείριση πανελλαδικά της διακίνησης των εμπορευμάτων...

Προβληματισμοί…:

Με την ανοησία «εφοδιαστική» οδηγήθηκε στα 20 τελευταία χρόνια η χώρα μας στην χρεωκοπία. Τι θα προγραμματίσουμε για να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη, τα επόμενα χρόνια; ότι, «εφοδιαστική (Logistics)» είναι η μεταφορά, η διαμεταφορά και η αποθήκευση;

… Πώς είναι δυνατόν «να απελευθερωθούν οι μεταφορές», όταν δεν ορίζουμε και δεν κατανοήσαμε τι είναι «μεταφορά», για να την ελευθερώσουμε;

… Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη, όταν ο επιχειρησιακός λογισμός και η διοίκηση των επιχειρήσεων λειτουργούν προσαρμοσμένες στις ικανότητες, στις σπουδές και στις μεθοδεύσεις των μηχανικών; δηλαδή στελεχών, που έχουν στο μυαλό τους μαθηματικούς ή χημικούς τύπους, μπετονιέρες και γρανάζια;

Συμπέρασμα:
Ανάπτυξη θα υπάρξει μόνο αν αναλαμβάνουν την διοίκηση των επιχειρήσεων στελέχη, που έχουν στο μυαλό τους τις οικονομικές αρχές, τον επιχειρησιακό λογισμό, επιχειρηματική ευστροφία, επιχειρηματικό ένστικτο, κοντολογίς την επιστημονική κατάρτιση ΟΔΕ.

Όταν συντάσσεται ένα νομοσχέδιο, θα πρέπει να αποφεύγονται οι ξενικοί όροι πολλαπλών εννοιών και ερμηνειών. Η λέξη «Logistics» επομένως με βάση τις παραπάνω τοποθετήσεις μου, έχει πέντε κύριες έννοιες:
α) «Logistics» = λογιστική,
β) «Logistics» = λογισμικό,
γ) «Logistics» = λογιστικό πρόγραμμα Η/Υ,
δ) «Logistics» = λογισμός,
ε) «Business Logistics» = επιχειρησιακός λογισμός.

Με βάση τις παραπάνω απόψεις μου, τις αναρτήσεις μου στο διαδίκτυο, τις δημοσιεύσεις μου σε περιοδικά, καθώς και τις αναφορές στα βιβλία μου, η διατύπωση του πρώτου άρθρου του Ν. 4302/14, «Εφοδιαστική (Logistics)», μόνο ως αχταρμάς μπορεί να εκληφθεί. Αυτό σημαίνει ότι, το άρθρο αυτό, συνιστά παραγγελιά του λύκου, για να χαίρεται στην αναμπουμπούλα…

Ανάπτυξη θα υπάρξει μόνο όταν τα Υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών λειτουργούν με σύστημα! τουτέστιν επικοινωνούν μεταξύ τους, γνωρίζει δηλαδή η δεξιά, τι ποιεί η αριστερά, (χειρ…)!

Στυλιανός Κακατσάκης, www.kakatsakis.eu  
(Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων μου είναι προστατευμένα.)

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Άρθρα & Σχολιασμοί Logistics = το ατόπημα στον Ν. 4302/14 - 18.9.2015